I etap robót związanych z przebudową nawierzchni na Głównym Rynku

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 3 czerwca br. (piątek) zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę, rozpocznie się I etap robót związanych z przebudową nawierzchni na Głównym Rynku.

Pracami objęta zostanie nawierzchnia Głównego Rynku po stronie wschodniej – na odcinku pomiędzy ul. Rzeźniczą a ul. Mariańską

Wyżej wymieniony odcinek nawierzchni Głównego Rynku zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Ruch pieszy będzie utrzymany, w zakresie umożliwiającym dojście do przyległych posesji, punktów handlowych i gastronomicznych oraz budynku Urzędu Miasta.

Na czas prowadzenia robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu drogowego:

 1. wyłączony zostanie częściowo z użytkowania parking przy
  ul. Świętego Stanisława (od strony PSS Społem), na którym zostanie utworzone tymczasowe zaplecze budowy Wykonawcy.
 2. obecnie funkcjonujący jednokierunkowy ruch pojazdów na ul. Rzeźniczej zostanie odwrócony, co oznaczać będzie iż dojazd do ul. Rzeźniczej będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Sukienniczej,
 3. na całym odcinku ul. Rzeźniczej obowiązywał będzie całkowity obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów,
 4. na ul. Św. Stanisława wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu – od strony ul. Rzeźniczej w kierunku ul. Śródmiejskiej (z wyjazdem w kierunku ul. Narutowicza),
 5. dla pojazdów jadących od strony Złotego Rogu w tym także od ul. Mostowej, dojazd do ul. Rzeźniczej zostanie wyznaczony przez al. Wolności, Most Trybunalski i ul. Sukienniczą,
 6.  dla pojazdów jadących ul. Śródmiejską (od strony skrzyżowania z ul. Kazimierzowską) wyznaczony zostanie dojazd do ul. Świętego Stanisława przez ul. Franciszkańską,
 7. wyjazd pojazdów z Głównego Rynku (dla pojazdów wjeżdżących od strony ul. Zamkowej) możliwy będzie w ul. Kanonicką (tak jak obecnie ) oraz ul. Złotą,        

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Wyłączenia z ruchu kołowego ul. Kazimierzowskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Piekarską/Kadecką a skrzyżowaniem z ul. Browarną

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w dniu 27 maja br. (piątek) prowadzone będą prace budowlane związane z wykonaniem stropów w budynku przy ul. Piekarskiej 13.

Realizacja prac wymagała będzie całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego ul. Kazimierzowskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Piekarską/Kadecką a skrzyżowaniem z ul. Browarną. Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót, prace prowadzone będą w godzinach od 08:00 do 17:00.

W związku z powyższym na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. dojazd do ul. Kazimierzowskiej (na odcinku pomiędzy ul. Browarną a ul. Sukienniczą) możliwy będzie wyłącznie z ul. Browarnej,
 2. wyjazd z ul. Piekarskiej możliwy będzie wyłącznie przez ul. Kadecką do ul. Łaziennej (na ul. Kadeckiej zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu pojazdów),
 3. na zamkniętym odcinku ul. Kazimierzowskiej obowiązywał będzie zakaz parkowania po obu stronach ulicy.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

22 maja – zmiany w organizacji ruchu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowaną w dniu 22 maja br. (niedziela) imprezą sportową pn. „Formoza Challenge – Cykl biegów z przeszkodami”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu.

 1. W godz. 7.00 – 16.00 w ul. Leśnej (na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Mazowiecką) wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się – z wyłączeniem uczestników imprezy sportowej. Postój pojazdów uczestników możliwy będzie również na terenie pętli autobusowej za fabryką Winiary Nestle.
 2. Na czas imprezy wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe Lubelska Winiary 02, Leśna 01, Leśna 02 oraz Leśna Winiary Pętla 02,
 3. W godz. 8.30 – 16.00 zamknięta zostanie dla ruchu kołowego ul. Gajowa na odcinku pomiędzy ul. Lubelską a ul. Chocimską – z dopuszczeniem dojazdu mieszkańców ul. Chełmskiej i ul. Gajowej do posesji.

Decyzję o faktycznym zamknięciu ul. Gajowej dla ruchu kołowego podejmie Policja.

Trasa biegowa: start przy ul. Gajowa w obrębie ul. Chełmskiej, Las Winiarski (zasadnicza trasa biegów), meta przy ul. Gajowej w obrębie ul. Kujawskiej.

Prosimy o stosowanie się do komend i sygnałów funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej Kalisza oraz wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu drogowym na przebudowywanym odcinku ul. Lipowej na odcinku ( ul. Handlowa – ul. Legionów).

Informacja
dotycząca istotnych utrudnień w ruchu drogowym na przebudowywanym odcinku ul. Lipowej na odcinku ( ul. Handlowa – ul. Legionów) w Kaliszu.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniu 17 maja br. (wtorek) zaplanowane zostały roboty drogowe w zakresie układania bitumicznej warstwy ścieralnej na jezdni ul. Lipowej na odcinku od ul. Handlowej do ul. Legionów.

Ponieważ układana warstwa bitumiczna będzie ostatnią warstwą na jezdni, w godz. 7.00 do godz. 19.00 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ww. odcinka ul. Lipowej,
w tym również wyjazdu (wjazdu) z przylegających do ulicy nieruchomości oraz dróg poprzecznych względem ul. Lipowej.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych ograniczeń. Jednocześnie przepraszamy za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.

Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Tuwima na odcinku od skrzyżowania z ul. Karśnickiego do skrzyżowania z ul. Spacerową

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu, ul. Tuwima 4, XX Rodzinnych  Biegów Majkowskich im. Piotra Szymańskiego w dniu 14 maja br. w godz. od 11.00 do 12.30 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Tuwima na odcinku od skrzyżowania z ul. Karśnickiego do skrzyżowania z ul. Spacerową na os. Majków.

Na ww. trasie biegu ruch pojazdów będzie regulowany przez Policję. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Policji.

Utrudnienia w ruchu drogowym na przebudowywanym odcinku ul. Częstochowskiej ( Rondo Ptolemeusza – ul. Budowlanych)

Informacja

dotycząca istotnych utrudnień w ruchu drogowym na przebudowywanym odcinku ul. Częstochowskiej ( Rondo Ptolemeusza – ul. Budowlanych) w Kaliszu.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w dniach 11 – 12 maja br. (środa – czwartek) zaplanowane zostały roboty drogowe w zakresie układania bitumicznej warstwy ścieralnej na jezdni ul. Częstochowskiej na odcinku od Ronda Ptolemeusza do ul. Budowlanych. Prace o których mowa wyżej realizowane będą w II etapach tj.:

– etap I obejmował będzie układanie bitumicznej w-wy ścieralnej na połowie szerokości jezdni (po jej lewej stronie) na odc. od Ronda Ptolemeusza do ul. Wygon z pozostawieniem wjazdu (wyjazdu) na ul. Wygon,

– etap II obejmował będzie układanie bitumicznej w-wy ścieralnej na połowie szerokości jezdni (po jej prawej stronie) na odc. od Ronda Ptolemeusza do ul. Budowlanych z utrzymaniem wjazdu (wyjazdu) do Szpitala Kalmedica, oś Amelia oraz Hotelu Seven.

Ponieważ układana w-wa bitumiczna będzie  ostatnią warstwą na jezdni, zarówno w etapie I jak i w etapie II w godz. 7.30 do godz. 20.00 nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu kołowego części jezdni po stronie układanej warstwy bitumicznej, w tym również wyjazdu (wjazdu) z  przylegających do ulicy nieruchomości oraz dróg poprzecznych względem ul. Częstochowskiej.

Przy realizacji prac zarówno w etapie I i II, wprowadzony zostanie zakaz wjazdu pojazdów z Ronda Ptolemeusza w ul. Częstochowską (w kierunku ul. Kordeckiego) oraz zamknięcie  połączenia ul. B. Chrobrego z ul. Częstochowską, natomiast w trakcie realizacji prac w etapie II nastąpi zamknięcie połączenia ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską.

W trakcie prowadzonych prac zarówno w etapie I jak i II, utrzymany zostanie obecnie funkcjonujący na omawianym odcinku ul. Częstochowskiej  jednokierunkowy ruch pojazdów.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych ograniczeń.

Jednocześnie przepraszamy za powstałe utrudnienia w ruchu drogowym.

Utrudnienia w ruchu kołowym – ul. Łazienna

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 21 marca br.(poniedziałek) rozpoczną się prace związane z budową sieci ciepłowniczej, realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., – obejmującą ul. Łazienną na odcinku od skrzyżowania
z ul. Kolegialną/Sukienniczą do Parku Miejskiego.

Celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym (między innymi umożliwienia dojazdu do nieruchomości usytuowanych na odcinku objętym pracami), prowadzenie robót realizowane będzie w dwóch etapach tj.:

I etap obejmujący prowadzenie robót na ul. Łaziennej na odc. od skrzyżowania
ul. Kolegialnej/Sukienniczej do skrzyżowania z ul. Kadecką (z zapewnieniem dojazdu do odcinka nie objętego robotami od strony ul. Kadeckiej, na której  zostanie wprowadzony dwukierunkowy ruch pojazdów),

II etap obejmujący prowadzenie robót na ul. Łaziennej od skrzyżowania z ul. Kadecką do Parku Miejskiego (przywrócona zostanie pierwotna organizacja ruchu na ul. Łaziennej z zapewnieniem dojazdu do przyległych nieruchomości nie objętych robotami od strony
skrzyżowania ul. Kolegialnej/Sukienniczej),

Ze względu na wyłączenie z ruchu kołowego ul. Łaziennej na odcinku objętym pracami, na czas prowadzenia robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • dojazd do odcinka ul. Łaziennej nieobjętego robotami drogowymi wyznaczony zostanie przez
  ul. Piekarską i ul. Kadecką na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy,

–        w trakcie realizacji robót na skrzyżowaniu ul. Kazimierzowska/Most Trybunalski z ul. Kolegialną sygnalizacja świetlna zostanie przełączona w kolorowy tryb pracy,

– na odcinkach ulicy Łaziennej objętych robotami obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót – przewidywany termin zakończenia I etapu robót to 4 kwietnia br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Bieg Smerfna Piątka – utrudnienia w ruchu kołowym 20 marca 2022 roku.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z organizowanym przez Stowarzyszenie Policyjny Klub Biegacza KMP Kalisz Biegiem Wiosennym „Smerfna Piątka”,
w dniu 20 marca br. (niedziela) w godz. od 10.55 do 12.00 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na następujących ulicach: ul. Niecałej, pl. Jana Pawła II, ul. Babinej, ul. Wodnej, ul. Parczewskiego, ul. Zamkowej, ul. Główny Rynek, ul. Śródmiejskiej, al. Wolności, ul. Sukienniczej,
ul. Kolegialnej, pl. św. Józefa, pl. Jana Pawła II, ul. Niecałej.

W związku z powyższym przyjęto następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. na Placu Kilińskiego, skrzyżowanie z ul. Warszawską a 3-go Maja obowiązywać będzie całkowity zakaz ruchu kołowego na czas biegu – w godz. od 10:55 — do godz. 12:00;
 2. zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ulica Babina i Parczewskiego oraz dojazd do wymienionych ulic z: Placu Kilińskiego, Nowego Rynku, Złotej i Wodnej, a także z ulic: Narutowicza, Przechodniej, Złotej, Piskorzewskiej, Kanonickiej i Szklarskiej – w godz. 10:55 – do godz. ok. 11:30 (na czas przebiegnięcia dwóch pętli przez biegaczy, czyli ok. 30 min. od startu). W trakcie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie
  i będzie regulowany przez Policję.

Po przebiegnięciu przez biegaczy 2 pętli ul. Babina – Wodna – Parczewskiego (czyli ok. 30 min. od startu głównego) – ulice te będą mogą zostać dopuszczone do ruchu, o czym decyzję podejmie Policja, która będzie regulowała tam ruchem.

 • Ulice: Pl. Św. Józefa, Zamkowa, Główny Rynek i Śródmiejska, do Złotego Rogu,
  Al. Wolności, Sukiennicza, Kolegialna i Plac Św. Józefa, Niecała – objęte całkowitym wyłączeniem z ruchu kołowego na czas biegu – w godz. 10:55 – 12:00; również w tym przypadku ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję.
 • W przypadku wyznaczonych miejsc parkingowych, które zlokalizowane będą na trasie biegu – co ok. 20-30 metrów ustawiona zostanie służba porządkowa (ZHP, Strażacy OSP), która kontrolować będzie możliwość wyjazdu pojazdów z parkingów ulicznych.

Na ww. trasie biegu ruch pojazdów będzie regulowany przez Policję. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Policji.

Wyłączenie z ruchu kołowego ul. Kazimierzowskiej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Piekarską/Kadecką a skrzyżowaniem z ul. Browarną)

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w dniu 14 marca br. (poniedziałek) prowadzone będą prace budowlane związane z wykonaniem stropów w budynku przy ul. Piekarskiej 13.

Realizacja prac wymagała będzie całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego ul. Kazimierzowskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Piekarską/Kadecką a skrzyżowaniem z ul. Browarną. Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót, prace prowadzone będą w godzinach od 08:00 do 17:00.

W związku z powyższym na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. dojazd do ul. Kazimierzowskiej (na odcinku pomiędzy ul. Browarną a ul. Sukienniczą) możliwy będzie wyłącznie z ul. Browarnej,
 2. wyjazd z ul. Piekarskiej możliwy będzie wyłącznie przez ul. Kadecką do ul. Łaziennej (na ul. Kadeckiej zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu pojazdów),
 3. na zamkniętym odcinku ul. Kazimierzowskiej obowiązywał będzie zakaz parkowania po obu stronach ulicy.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kolejny etap prac związanych z przebudową ul. Lipowej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 28 lutego br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową ul. Lipowej.

Prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania z ul. Zgodną do posesji Lipowa 34. Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu drogowym:

– w ul. Zgodnej zostanie utrzymany ruch dwukierunkowy oraz zakaz parkowania po obu stronach ulicy,

-do ruchu kołowego zostanie dopuszczony odcinek ul. Lipowej od skrzyżowania z ul. Handlową do skrzyżowania z ul. Zgodną (łącznie ze skrzyżowaniem).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.