Nasze zadania

Celem i przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie na terenie Miasta Kalisza obowiązków zarządcy drogi, w tym zadań z zakresu planowania, remontu, utrzymania i ochrony dróg, określonych przepisami art. 20 ustawy o drogach publicznych.

Do zadań ZDM należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, parkingów, przystanków, pętli autobusowych oraz węzłów przesiadkowych;

2) prowadzenie spraw w zakresie zaliczenia dróg do odpowiedniej kategorii drogi publicznej i pozbawienia dróg kategorii drogi publicznej;

3) wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych na podstawie upoważnień udzielonych pracownikom ZDM przez Prezydenta Miasta Kalisza;

4) opracowywanie projektów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich;

5) pełnienie funkcji inwestora;

6) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 9387

7) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

8) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności;

9) koordynacja robót w pasach drogowych;

10) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

11) prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych, prowadzenie naniesień w pasie drogowym, kontrola ich prawidłowości oraz podejmowanie działań w celu usunięcia obiektów samowolnie umieszczonych w pasie drogowym;

12) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

13) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

14) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazania usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

15) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 16) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

17) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

18) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

19) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia;

20) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

21) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;

22) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 21 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa;

23) wykonywanie badań, analiz, opinii, ekspertyz oraz zadań związanych z organizacją ruchu na drogach publicznych;

24) opiniowanie i opracowywanie projektów organizacji ruchu;

25) wdrażanie lub przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji jednostkom zobowiązanym do ich wdrożenia;

26) wykonywanie bieżącej i okresowej kontroli zgodności przekazanej do wdrożenia organizacji ruchu na drogach publicznych;

27) zarządzanie drogami wewnętrznymi;

28) utrzymywanie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych;

29) opiniowanie tras przejazdu materiałów niebezpiecznych w zakresie określonym odrębnymi przepisami;

30) opiniowanie i uzgadnianie planów zagospodarowania oraz projektów różnego typu obiektów, usytuowanych przy drogach publicznych;

31) podejmowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych; Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 9387
32) inne zadania związane z zarządzaniem na drogach publicznych w granicach określonych przepisami prawa;

33) sadzenie, utrzymanie i usuwanie drzew i krzewów w ramach realizowanych inwestycji drogowych;

34) udostępnianie gruntów w pasie drogowym;

35) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych zlokalizowanych w pasie drogowym i pobieranie opłat;

36) organizacja i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania oraz parkingami miejskimi;

37) prowadzenie spraw należących do zarządzającego ruchem na drogach;

38) budowa parkingów w mieście i połączeń drogowych miasta z istniejącym układem komunikacyjnym;

39) uzgadnianie lokalizacji oraz budowa i utrzymanie w należytym stanie przystanków i pętli autobusowych dla publicznej komunikacji zbiorowej.

Pliki do pobrania: