Zezwolenia na przejazd samochodów ciężarowych ul. Szlak Bursztynowy

Uzyskanie zezwolenia na przejazd samochodów ciężarowych ul. Szlak Bursztynowy na odcinku pomiędzy ul. Dworcową a ul. Częstochowską

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

O wydanie Karty mogą ubiegać się osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą wystarczające uzasadnienie potrzeby przejazdu ul. Szlak Bursztynowy na odcinku pomiędzy ul. Dworcową a ul. Częstochowską.

Za uzasadnioną potrzebę przejazdu rozumie się w szczególności:

 • świadczenie usług transportowych dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze terenów uprzemysłowionych przy ul. Obozowej, ul. Piwonickiej, Noskowskiej lub ul. Metalowców,
 • dojazd do bazy transportowej (miejsca garażowania) znajdującej się przy ul. Obozowej, ul. Piwonickiej, ul. Noskowskiej lub ul. Metalowców,
 • dojazd do Oddziału Celnego w Kaliszu przy ul. Powstańców Wlkp. 1-3,
 • świadczenie usług transportowych na czas realizacji inwestycji budowlanych na terenie Miasta Kalisza;
 • przewóz towarów szybko psujących się;
 • zapewnienie bieżącej realizacji usług polegających na dostawach przesyłek tj. podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe na terenie Kalisza.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (formularz do pobrania) powinien zawierać:
  • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa firmy),
  • cel wjazdu,
  • dane pojazdu (marka, numer rejestracyjny).
 2. Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu, na który ma zostać wydana Karta. W przypadku samochodu podnajmowanego lub leasingowego, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo do jego dysponowania.
 3. Kopia dokumentu będącego potwierdzeniem:
 4. a)współpracy z przedsiębiorstwem, dla którego wnioskodawca prowadzi usługi transportowe (np. kopia umowy, list przewozowy, potwierdzone przez kontrahenta oświadczenie o prowadzonej współpracy), b) tytułu prawnego do miejsca garażowania znajdującego się przy ul. Obozowej, ul. Piwonickiej, ul. Noskowskiej lub ul. Metalowców
 5. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej.

Miejskie załatwienia sprawy:

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, Wydział Inżynierii Ruchu ul. Złota 43 (pokój 112)

Termin:

Od dnia złożenia wniosku z kompletem załączników – w ciągu 7 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu miesiąca.

Sposób załatwiania sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.

Opłaty:

brak opłat

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 645 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Do Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Informacja dodatkowe:

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62 59 85 220, fax: 62 / 59 85 201, e-mail: sekretariat@zdm.kalisz.pl

Pliki do pobrania: