Umieszczenie ogródka gastronomicznego w pasie drogowym

Umieszczenie ogródka gastronomicznego w pasie drogowym podlega:

    • uzgodnieniu lokalizacji ogródka gastronomicznego z Zarządem Dróg Miejskich w Kaliszu ulica Złota 43. Do wniosku załączyć kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 z wkreśloną i zwymiarowaną powierzchnią zajęcia oraz wizualizacją graficzną ogródka,
    • uzgodnieniu koncepcji ogródka gastronomicznego z Plastykiem Miejskim, mającym swą siedzibę w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu Główny Rynek 20,
    • uzyskaniu pozytywnej opinii od Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Kaliszu przy ulicy Tuwima 10, dot. strefy objętej ochroną konserwatorską,
  • spełnieniu warunków formalno prawnych wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz .U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.), o które należy wystąpić do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu dopełnienia konieczności zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeśli będą wymagane),

Przed przystąpieniem do realizacji ogródka gastronomicznego w pasie drogowym, należy wystąpić do tutejszego zarządu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowo-usługowego w pasie drogowym -formularz wniosku, przynajmniej na 7 dni przed planowanym umieszczeniem obiektu. Do wniosku należy załączyć kserokopię mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz dokumenty, o których mowa wyżej.

Stawki opłat –  zgodnie § 6 Uchwały nr XXV/440/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. nr 12, poz. 282; z 2010 r. nr 186, poz. 3477; 2016 r. poz. 2725, z 2020 r. poz. 580; z 2022 r. poz. 8847).

L.p

Strefa

Stawka opłaty

1 Podstawowa 1,00 zł
2 Pierwsza 0,80 zł
3 Druga 0,60 zł

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.)
  • Uchwała Rady Miejskiej Kalisza nr XXV/440/2004 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. nr 12, poz. 282; z 2010 r. nr 186, poz. 3477; 2016 r. poz. 2725, z 2020 r. poz. 580; z 2022 r. poz. 8847).