Roboty związane z przebudową nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania ul. Śródmiejska / al. Wolności / ul. Mostowa

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu wczorajszym rozpoczęły się roboty związane z przebudową nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania ul. Śródmiejska / al. Wolności / ul. Mostowa.

W związku z powyższym, z dniem dzisiejszym nastąpiło zamknięcie dla ruchu kołowego połączenia ul. Śródmiejskiej z ul. Mostową i mostem kamiennym.

Dojazd do ul. Mostowej i terenu przylegającego, umożliwiony został poprzez odcinek ul. Mostowej przebiegający bezpośrednio przy Kanale Rypinkowskim (przy budynku Banku Pekao) na którym wprowadzony został dwukierunkowy ruch pojazdów.

Przewidywany termin przywrócenia pierwotnej ruchu to 23 listopada.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem wczorajszym przywrócona została przejezdność na połączeniu ul. Fabrycznej z ul. Śródmiejską oraz na połączeniu ul. Śródmiejskiej z ul. Pułaskiego.

Układanie nowej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 3 listopada (środa) do 6 listopada (sobota) prowadzone będą roboty związane z frezowaniem starej i układaniem nowej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej na odcinku pomiędzy Rogatką a al. Wolności.

Prace prowadzone będą w trzech etapach:

1.W etapie I (3-4 listopada) prowadzone będą prace związane z frezowaniem starej i układaniem nowej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej na odcinku od ul. Fabryczna/Kościuszki do al. Wolności. Na czas robót cały ww. odcinek zostanie wyłączony z ruchu kołowego (włącznie ze skrzyżowaniem ul. Śródmiejska/Kościuszki/Fabryczna). Z uwagi na powyższe:

Jedocześnie na ww. odcinkach ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w zakresie parkowania.

2. W etapie II (5 listopada) prowadzone będą prace związane z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do ul. Fabryczna/Kościuszki. Na czas robót cały ww. odcinek zostanie wyłączony z ruchu kołowego (włącznie ze skrzyżowaniem ul. Śródmiejska/Kościuszki/Fabryczna). Z uwagi na powyższe w ul. Fabrycznej (odc. ul. Joselewicza – Śródmiejska) oraz ul. Kościuszki (odc. ul. Kopernika – Śródmiejska) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji. Jedocześnie na ww. odcinkach ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w zakresie parkowania.

3. W etapie III (6 listopada) prowadzone będą prace związane z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni ul. Śródmiejskiej na odcinku od ul. Fabryczna/Kościuszki do al. Wolności. Na czas robót cały ww. odcinek zostanie wyłączony z ruchu kołowego. (z pozostawieniem przejezdności skrzyżowania ul. Śródmiejska/Kościuszki/Fabryczna). Z uwagi na powyższe w ul. Pułaskiego (odc. ul. Joselewicza – Śródmiejska) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji – z jedoczesnym zakazem parkowania na ww. odcinku ulicy.

Całość robót będzie prowadzona przy utrzymaniu ruchu pieszego.

Na czas robót wyznaczone zostaną następujące objazdy:

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

XL Międzynarodowy Biegi Uliczny Ptolemeusza

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym w dniu 3 października br. XL Międzynarodowym Biegiem Ulicznym Ptolemeusza wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu i parkowania pojazdów:

I. w dniach 2 i 3 października

 • na pl. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów od 2 października (sobota) od godz. 18:00 do 3 października (niedziela) do godz. 15:00,

II. w dniu 3 października

1) w al. Wolności (odc. od Sądu Rejonowego do ul. Bankowej) i ul. Częstochowskiej (odc. od ul. Teatralnej do Ronda Ptolemeusza) obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w godz. od 6:00 do 15:00,

2) w godz. od 8.00 do 14.30 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ulic:

 • al. Wolności na odc. od Sądu Rejonowego do ul. Bankowej,
 • ul. Częstochowskiej na odc. od ul Bankowej do Ronda Ptolemeusza,

3) w godz. od 6:00 do 15:00 nastąpi zamkniecie dla ruchu kołowego Placu Bogusławskiego,

4) w godz. od 11:30 do ok. 14:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegu głównego. Decyzję o faktycznym zamknięciu trasy biegu podejmie Policja.

Ulice objęte całkowitym wyłączeniem z ruchu kołowego to:

-Aleja Wolności,

– Plac Bogusławskiego,

– Częstochowska (na odc. od ul. Bankowej do Ronda Ptolemeusza),

– Szlak Bursztynowy (odcinek od ul. Dworcowej do ul. Łódzkiej),

Bieg główny odbędzie się po następującej trasie:

Pl. Bogusławskiego (start) – ul. Częstochowska – Rondo Ptolemeusza – w ul. Szlak Bursztynowy (do ul. Dworcowej, gdzie bieg zawraca do Ronda Ptolemeusza) – ul. Szlak Bursztynowy (od Ronda Ptolemeusza do ul. Łódzkiej – dwie pętle) – ul. Częstochowska – pl. Bogusławskiego (meta).

W trakcie biegu głównego na trasie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję.

5) Na czas zamknięcia odcinka al. Wolności, ul. Częstochowskiej oraz ul. Szlak Bursztynowy ruch pojazdów będzie się odbywał następująco:

 • pojazdy przemieszczające się ul. Częstochowską od strony ul. Budowlanych w kierunku Ronda Ptolemeusza będą mogły jechać wyłącznie w ul. Kordeckiego,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Łódzką od strony m. Opatówek, na skrzyżowaniu z ul. Szlak Bursztynowy będą mogły jechać wyłącznie w kierunku ul. Warszawskiej,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Łódzką od strony ul. Warszawskiej, na skrzyżowaniu z ul. Szlak Bursztynowy będą mogły jechać wyłącznie w kierunku m. Opatówek,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Szlak Bursztynowy od strony ul. Górnośląskiej będą mogły jechać wyłącznie w ul. Dworcową (podczas pierwszej pętli biegu głównego), a następnie do ul. Polnej (podczas pozostałej części biegu głównego),
 • pojazdy przemieszczające się ul. Dworcową od strony ul. Obozowej będą mogły jechać wyłącznie w kierunku ul. Górnośląskiej (podczas pierwszej pętli biegu głównego),
 • pojazdy przemieszczające się ul. Nowy Świat od strony ul. Legionów/Ułańska będą mogły jechać wyłącznie w ul. Skalmierzycką,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Skalmierzycką będą mogły na skrzyżowaniu z ul. Nowy Świat jechać wyłącznie w lewo kierunku ul. Legionów/Ułańska,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Sukienniczą od strony pl. św. Józefa będą mogły jechać  wyłącznie w prawo w ul. Kazimierzowską.

Prace związane z usunięciem usterki dotyczącej deformacji nawierzchni jezdni na Rondzie Honorowych Dawców Krwi

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach od 2 października br. (sobota) do dnia 3 października br. (niedziela) prowadzone będą prace związane z usunięciem usterki dotyczącej deformacji nawierzchni jezdni na Rondzie Honorowych Dawców Krwi (skrzyżowanie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego/Podmiejska).

W związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. Wyłączona zostanie z ruchu kołowego prawa jezdnia ul. Podmiejskiej (patrząc od strony Ronda Westerplatte w kierunku Ronda Dobrzec) na odcinku pomiędzy zjazdem do sklepu Biedronka a ul. Graniczną. Ruch kołowy skierowany zostanie na druga jezdnię, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku,
 2. Na rondzie wprowadzony zostanie nakaz jazdy na wprost dla jadących ul. Podmiejską od strony Ronda Westerplatte. Dojazd pojazdów samochodowych, w tym także autobusów komunikacji miejskiej KLA, od strony Ronda Westerplatte do ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego winien się odbywać przez Rondo Dobrzec (zawrócenie na rondzie),
 3. Na wlocie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na rondo wprowadzony zostanie nakaz jazdy w prawo w kierunku Ronda Westerplatte. Dojazd pojazdów samochodowych, w tym także autobusów komunikacji miejskiej KLA, od strony ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w kierunku Ronda Dobrzec winien się odbywać poprzez Rondo Westerplatte (zawrócenie na rondzie).

Wykonawca zastrzega możliwość przełożenia terminu wykonania robót jeśli wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające spełnienie reżimu technologicznego.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu

Kolejny etap robót drogi wojewódzkiej nr 450

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 13 września br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta – etap I”.

W tym etapie prowadzone będą roboty na jezdni na Rondzie Ptolemeusza oraz na odcinku ul. Nowy Świat w zakresie budowy kanału deszczowego.

W związku z tym niezbędne będzie wyłączenie z ruchu kołowego odcinka zewnętrznego pasa ruchu na rondzie.

Ruch kołowy na Rondzie Ptolemeusza odbywał się będzie po wewnętrznym pasie ruchu.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Nadanie Sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w dniu 10 września br. (piątek) odbędą się uroczystości związane z nadaniem Sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

W związku z powyższym wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu  drogowym:

 1. na czas przemarszu uczestników uroczystości z Kościoła pw. św. Stanisława i Wojciecha na ul. Główny Rynek, w godz. 11:40-12:15 wstrzymany zostanie ruch kołowy na ul. Sukienniczej (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kolegialnej), ul. Kolegialnej, pl. św. Józefa, pl. Jana Pawła II oraz ul. Zamkowej,
 2. ul. Główny Rynek zostanie wyłączona z ruchu kołowego na czas przygotowania oraz przebiegu uroczystości – w godz. 07:00-15:30,
 3. ul. Franciszkańska (od ul. Śródmiejskiej do ul. św. Stanisława) – zostanie wyłączona  z ruchu kołowego w godz. 07:00-18:00,
 4. ul. Śródmiejska (od ul. św. Stanisława do ul. Franciszkańskiej) zostanie wyłączona z ruchu kołowego w godz. 11:40-15:30.

Na ww. odcinku ul. Śródmiejskiej obowiązywał będzie również zakaz parkowania w godz. 07:00-15:30.

 1. ul. św. Stanisława (od ul. Śródmiejskiej do ul. Rzeźniczej) zostanie wyłączona z ruchu kołowego w godz. 07:00-18:00 – umożliwiony zostanie wyłącznie dojazd do przyległych posesji,
 2. ul. Rzeźnicza (od ul. św. Stanisława do ul. Kolegialnej) zostanie wyłączona z ruchu kołowego w godz. 07:00-18:00,
 3. na ul. Niecałej obowiązywał będzie zakaz parkowania w dniu 10.09.2021 r. w godz. 08.00 – 18.00.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

„II Dni Księstwa Kaliskiego” – utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 11 września br. (sobota) na ul. Świętego Stanisława odbędzie się impreza plenerowa pn. „II Dni Księstwa Kaliskiego” organizowana przez Fundację im. Bolesława Pobożnego w Kaliszu.

W związku z powyższym w dniu 11 września br. (sobota) od godz. 8.00 do 20.00 wyłączony zostanie całkowicie z parkowania parking na ul. Świętego Stanisława (na wysokości Klasztoru oo. Franciszkanów).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku udziału w powyższej imprezie dużej liczby uczestników, może zostać podjęta decyzja o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego następujących ulic.

– ul. Świętego Stanisława (odcinek ul. Śródmiejska – ul. Rzeźnicza),

– ul. Franciszkańska (odcinek ul. Śródmiejska – Świętego Stanisława)

         Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – Święto Ulicy Niecałej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją imprezy w dniu 4 września br. (sobota) pn. „Święto Ulicy Niecałej”, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu na ww. ulicy.

 1. W dniach od 3 września br. od godz. 18.00 do 4 września br. do godz. 24.00 na ul. Niecałej obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów.
 • W dniu 4 września br. w godz. od 06:00. do 24:00 nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego ww. ulicy

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Święto Rzeki Prosny

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizacją Święta Rzeki Prosny przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, w dniach od 26 sierpnia br. od godz. 22.00 do dnia 31 sierpnia br. do godz. 8.00 na Placu W. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Wyłączenie z ruchu kołowego odcinka ul. Rajskowskiej.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 12 – 13 lipca br. prowadzone będą prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa oraz dolnej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni ul. Rajskowskiej na odcinku od parkingu przy ul. Kowalskiej do mostu na rzece Swędrni.

Realizacja robót przewidziana jest w godzinach od 6:00 do 18:00. Prace prowadzone będą przy całkowitym wyłączeniu z ruchu kołowego ww. odcinka ul. Rajskowskiej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.