Zezwolenia na wjazd i postój pojazdów na Głównym Rynku

Uzyskanie zezwolenia na wjazd i postój pojazdów na Głównym Rynku

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Uprawnieni do uzyskania Karty zezwalającej na wjazd na Główny Rynek są z zastrzeżeniem dojazdu do miejsc garażowania na podwórzach posesji na Głównym Rynku:

 1. osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w lokalach na Głównym Rynku, które potwierdzą to odpowiednimi dokumentami, posiadające dojazd do nieruchomości wyłącznie od strony Głównego Rynku,
 2. właściciele lub podmioty posiadające inny tytuł prawny do lokalu na terenie Głównego Rynku lub miejsca postojowego na podwórzu posesji na Głównym Rynku, posiadający dojazd do posesji wyłącznie od strony Głównego Rynku,

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia (formularz do pobrania) powinien zawierać:
  • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa firmy),
  • w przypadku prowadzenia punktu handlowego – określenie jego lokalizacji (np. numer punktu lub działki),
  • w innym przypadku niż wyżej wymienione należy określić cel wjazdu,
  • dane pojazdu (marka, numer rejestracyjny).
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie (w przypadku mieszkańców posiadających dojazd do nieruchomości  wyłącznie od strony Głównego Rynku).
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do lokalu lub miejsca postojowego (właściciele lub podmioty posiadające inny tytuł prawny do lokalu na terenie Głównego Rynku lub miejsca postojowego na podwórzu posesji na Głównym Rynku, posiadający dojazd do posesji wyłącznie od strony Głównego Rynku).
 4. Dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem
 5. W przypadku firm aktualny odpis z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Miejskie załatwienia sprawy:

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, Wydział Inżynierii Ruchu ul. Złota 43 (pokój 112)

Termin:

Od dnia złożenia wniosku z kompletem załączników – w ciągu 7 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu miesiąca.

Sposób załatwiania sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.

Opłaty:

brak opłat

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 645 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Do Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Informacja dodatkowe:

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62 59 85 220, fax: 62 / 59 85 201, e-mail: sekretariat@zdm.kalisz.pl