Ochrona Danych Osobowych

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43.

Z administratorem można kontaktować się:

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Na podstawie Zarządzenia Nr 46/2018 z dnia 25.05.2018r. został nim Pan Marcin Pługowski.

Można się z nim kontaktować:

listownie: 62-800 Kalisz ul. Złota 43,

telefonicznie: +48 62 / 598 52 00,

e-mailowo: iod@zdm.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu

  • rozpatrzenia i realizacji złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (obowiązek wynikający z przepisów ustawy o transporcie drogowym) ;
  • umożliwienia kontaktu telefonicznego pracownikom administratora w sprawach dotyczących złożonego wniosku na podstawie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO* tj. zgody osoby, której dane dotyczą. 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane w mogą być przekazywane podmiotom, z usług których będzie korzystał Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu w celu realizacji wniosku.

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Prezes UODO Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń[2] oraz podmioty, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wniosku, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych; w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c)    prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d)    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia i realizacji złożonego wniosku. Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail nie jest obowiązkowe. może jednak usprawnić kontakt z Państwem w związku z rozpatrzeniem i realizacją wniosku.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://uodo.gov.pl/pl/1/255.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).