Jak załatwić sprawę

1. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego .

Wymagane dokumenty: wypełniony (przez inwestora lub upoważnionego przedstawiciela) formularz wniosku, doręczony przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, do którego należy dołączyć:

 • kserokopię decyzji ZDM, uzgadniającej lokalizację urządzenia/ń, bądź też powołanie się na nr uzgodnienia. W przypadku zajęcia pasa drogowego na cel, o którym mowa wyżej, należy jednocześnie z ww. wnioskiem złożyć formularz wniosku, na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
 • opinię Narady Koordynacyjnej/ decyzję – pozwolenie na budowę/ przyjęcie zgłoszenia przez Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu, bądź też oświadczenie o posiadaniu ww. dokumentu/ów,
 • mapę sytuacyjną z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego. W przypadku prowadzenia robót wg harmonogramu, należy wkreślić odpowiednio poszczególne etapy na mapie sytuacyjnej,
 • harmonogram robót (z wyszczególnieniem: okresu zajęcia, zajętego elementu pasa drogowego, tj.: jezdni, chodnika, pobocza/pasa zielni oraz przyporządkowaniem ulic do zajętego elementu pasa drogowego), w przypadku prowadzenia robót etapami,
 • podanie we wniosku nr uzgodnienia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu/ tymczasowej organizacji ruchu, w przypadku wymogu opracowania,
 • potwierdzenie przyjęcia zlecenia na odtworzenie nawierzchni przez jednostkę określoną w decyzji uzgadniającej, w przypadku potrzeby uzyskania,
 • kserokopii pisma, uzgadniającego projekt odtworzenia nawierzchni pasa drogowego po robotach, w przypadku potrzeby opracowania projektu,
 • pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik, bądź też potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu/ dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł – płatnej na kontu Urzędu Miejskiego,
 • W przypadku realizowania budowy zjazdu, należy dodatkowo dołączyć do wniosku:
 • kserokopię pisma ZDM uzgadniającego projekt zjazdu,
 • kserokopię decyzji ZDM na lokalizację zjazdu.

Zarządca drogi może wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264),
 • Uchwała nr XXV/440/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. nr 12, poz. 282; z 2010 r. nr 186, poz. 3477; z 2016 r. poz. 2725).

2. Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Wymagane dokumenty: wypełniony (przez inwestora lub upoważnionego przedstawiciela) formularz wniosku, doręczony przynajmniej na 7 dni przed planowanym umieszczeniem reklamy w pasie drogowym, do którego należy dołączyć:

 • kopię mapy nieaktualizowanej do celów informacyjnych w skali 1:500 z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Kaliszu, z naniesioną lokalizacją obiektu,
 • projekt graficzny reklamy, odzwierciedlający jej wymiary, kształty oraz wygląd bądź też zdjęcie już istniejącego nośnika reklamowego,
 • kserokopię uzgodnienia lokalizacji reklamy w pasie drogowym, bądź też powołanie się na nr uzgodnienia,
 • pozytywną opinię od Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Kaliszu przy ulicy Tuwima 10, w przypadku strefy objętej ochroną konserwatorską,
 • decyzję – pozwolenie na budowę (w przypadku reklamy świetlnej)  lub przyjęcie zgłoszenia przez Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu/ oświadczenie o posiadaniu ww. dokumentu.
 • pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik, bądź też potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu/ dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu w wysokości 17,00 zł.

Zarządca drogi może wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264),
 • Uchwała nr nr XXV/440/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. nr 12, poz. 282; z 2010 r. nr 186, poz. 3477; z 2016 r. poz. 2725).

3. Zezwolenie na umieszczenie obiektu handlowo – usługowego  w pasie drogowym.

Wymagane dokumenty: wypełniony (przez inwestora lub upoważnionego przedstawiciela) formularz wniosku, doręczony przynajmniej na 7 dni przed planowanym umieszczeniem obiektu handlowo – usługowego w pasie drogowym, do którego należy dołączyć:

 • kserokopię mapy nieaktualizowanej do celów informacyjnych w skali 1:500 z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Kaliszu, z naniesioną i zwymiarowaną powierzchnią zajęcia pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu,
 • kserokopię uzgodnienia lokalizacji obiektu handlowego w pasie drogowym, bądź też powołanie się na nr uzgodnienia,
 • projekt graficzny obiektu, odzwierciedlający jego wymiary, kształty oraz wygląd bądź też zdjęcie już istniejącego obiektu,
 • kserokopia umowy kupna – sprzedaży obiektu handlowego, w przypadku nabycia go od poprzedniego właściciela, posiadającego zezwolenie na umieszczenie obiektu handlowo – usługowego w pasie drogowym,
 • pozytywną opinię od Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Kaliszu przy ulicy Tuwima 10, w przypadku strefy objętej ochroną konserwatorską,
 • decyzję – pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia przez Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu/ oświadczenie o posiadaniu ww. dokumentu,
 • pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik, bądź też potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu/ dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu w wysokości 17,00 zł.

Zarządca drogi może wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264),
 • Uchwała nr XXV/440/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. nr 12, poz. 282; z 2010 r. nr 186, poz. 3477; z 2016 r. poz. 2725).

4. Zawiadomienie o konieczności usuwania awarii w pasie drogowym.

Do zawiadomienia, w którym należy podać powierzchnię zajęcia, termin usuwania awarii wraz z odtworzeniem nawierzchni, rodzaj zajmowanego elementu pasa drogowego (tj. jezdna, chodnik, pobocze/pas zieleni),  należy dołączyć:

 

 • mapę sytuacyjną w skali 1:500 z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego,
 • sposób zabezpieczenia i oznakowania pasa drogowego,
 • w przypadku złożenia zawiadomienia przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, bądź też potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu/ dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu w wysokości 17,00 zł.

5. Uzgodnienie lokalizacji (budowy) lub przebudowy zjazdu z drogi publicznej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię mapy nieaktualizowanej do celów informacyjnych w skali 1:500 z Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Kaliszu, z naniesioną propozycją lokalizacji zjazdu/ów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją (akt notarialny/ wypis z rejestru gruntów i budynków/numer księgi wieczystej)/ oświadczenie o prawie własności nieruchomością,
 • pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik, bądź też potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu/ dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu w wysokości 17,00 zł,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku zjazdu publicznego) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu w wysokości 82,00 zł.

Po otrzymaniu decyzji na lokalizację zjazdu/ów należy przedłożyć do uzgodnienia projekt zjazdu/ów, opracowany zgodnie z § 78/ § 79 (odpowiednio zjazd publiczny/ indywidualny) ust 2 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r.  poz. 2222 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827z późn. zm.).

6. Uzgodnienie lokalizacji  urządzeń infrastruktury technicznej/ obiektów budowlanych  niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  oraz reklam w pasie drogowym.

Do wniosku należy załączyć:

 • 2 egzemplarze mapy sytuacyjnej z naniesioną lokalizacją obiektu/ reklamy lub urządzenia,
 • w przypadku obiektu/ reklamy wnioskodawca winien dołączyć do wniosku projekt graficzny obiektu/ reklamy, odzwierciedlający jej/jego wymiary, kształty oraz wygląd bądź też zdjęcie już istniejącego obiektu/ nośnika reklamowego,
 • pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora, w przypadku gdy inwestora reprezentuje pełnomocnik, bądź też potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo oraz kserokopię dowodu/ dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej z tytułu udzielonego pełnomocnictwa na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu w wysokości 17,00 zł.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r.  poz. 2222 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124).