Więcej o: Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisz – etap I

Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisz – etap I

Celem projektu jest:

Wzmocnienie powiązań drogowych na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej będącej ważnym biegunem wzrostu województwa wielkopolskiego. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego systemu drogowego, wzmacniające atrakcyjność Miasta Kalisza oraz stworzenia dogodnych warunków do zrównoważonego rozwoju transportu, zwiększenie komfortu podróżowania,  zapewnienie dogodnych warunków komunikacyjnych wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i pieszego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450 w ciągu ul. Nowy Świat i odcinka ul. Częstochowskiej (od km 0+000 – „Rogatka” do km 2+521 – rejon skrzyżowania ul. Częstochowskiej z ul. Kubusia Puchatka) wraz z konieczną przebudową i budową uzbrojenia technicznego. Przewidziany do rozbudowy w ramach etapu I odcinek DW 450 o długości 2521 m kończy się w rejonie skrzyżowania ul. Częstochowskiej z ul. Kubusia Puchatka. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat z ul. Legionów i ul. Ułańską na rondo turbinowe, przebudowa skrzyżowania ul. Częstochowska, Budowlanych, Baśniowa na rondo turbinowe, remont nawierzchni jezdni w rejonie ronda Ptolemeusza, przebudowa jezdni, chodników, zjazdów na posesje, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych w ciągu ul. Częstochowskiej, budowa i przebudowa ścieżek rowerowych i pieszo rowerowych, budowa i przebudowa odwodnienia, przebudowa infrastruktury oświetleniowej na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Legionów oraz budowa nowej infrastruktury oświetleniowej na odcinku od ul. Legionów do ul. Kubusia Puchatka, budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Kordeckiego, przebudowa sygnalizacji świetlnej na: skrzyżowaniu z ul. Harcerską, Górnośląską i Śródmiejską (przejazdy rowerowe), budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej.

Kwota wkładu własnego: 27 849 210,64 zł

Kwota dofinasowania: 27 265 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 56 257 500,89 zł

Źródło finansowania:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1.Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.4  Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Organ realizujący projekt: Miasto Kalisz

Okres realizacji projektu:  28.04.2020r. – 31.12.2021r.

Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu przebudowę ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku od mostu nad rzeką Swędrnią do granicy miasta. Zakres prowadzonych w ramach projektu robót budowlanych obejmował m.in. poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę geometrii skrzyżowań w szczególności wydzielenie pasów lewoskrętu w obrębie skrzyżowań z drogami poprzecznymi, przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę i przebudowę chodników i budowę ścieżki rowerowej, uzupełnienie odwodnienia drogi. W ramach Projektu przebudowano pięć skrzyżowań (miejsca niebezpieczne) położonych w ul. Łódzkiej, w ciągu drogi krajowej nr 12, w południowo – wschodniej części miasta w Osiedlu Winiary. Mieszczą się tam duże zakłady przemysłu spożywczego „Winiary – Nestle”, jeden z głównych pracodawców w mieście, a także liczne firmy, warsztaty i hurtownie. Znajdują się tu też obszary zabudowy mieszkaniowej. W tej dzielnicy zlokalizowano duży dom akademicki, którego mieszkańcy dojeżdżają do Śródmieścia.

Ul. Łódzka jest jedną z najważniejszych i najruchliwszych ulic Kalisza. Jej całkowita długość wynosi ok. 4,7 km i jest ona trzecią co do długości ulicą Kalisza i na całym swoim przebiegu stanowi ciąg drogi krajowej nr 12.

Przedmiotowy projekt był odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości infrastruktury drogowej w Kaliszu, w tym w szczególności konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu w południowo-wschodniej części miasta. Przebudowywany odcinek ul. Łódzkiej cechuje bardzo duże natężenie ruchu.

Kwota wkładu własnego: 6 370 081,94 zł

Kwota dofinasowania: 5 117 927,41 zł

Całkowity koszt projektu: 11 488 009,35 zł

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie VIII.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Organ realizujący projekt: Miasto Kalisz

Okres realizacji projektu:   11.04.2013r. – 21.12.2015r.

Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu

Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2  Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu: 6 130 755,39 zł w tym kwota środków własnych: 1 869 788,05 zł

Dofinasowanie :

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego : 4 260 967,34 zł (75% kosztów kwalifikowalnych)

Okres realizacji projektu:  01.2018r. – 12.2018r.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa warunków dla transportu drogowego poprzez budowę drogi, która będzie wzmacniała powiązanie południowej części województwa wielkopolskiego (Miasto Kalisz), w tym z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa jednojezdniowej drogi o dł. ok. 810 m i nośności 115 kN/oś oraz skrzyżowaniem typu rondo wraz z odwodnieniem, oświetleniem, niezbędną infrastrukturą, jednostronnym chodnikiem dla pieszych oraz ścieżką rowerową,  pętlą autobusową z peronem i dodatkowymi dwoma miejscami postojowymi dla pojazdów ciężarowych.

Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu

Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2: Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne); Schemat I – „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców”

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu: 31 325 901,64 zł w tym kwota środków własnych: 12 422 252,60 zł

Dotacja bezzwrotna:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego : 18 903 649,04 zł (80% kosztów kwalifikowalnych)

Okres realizacji projektu:  12.2013r. – 03.2015r.

Cel projektu:

Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego Kalisza, poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, poprawa bezpieczeństwa, płynności ruchu pojazdów i eliminacja utrudnień w ruchu poprzez modernizację ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu przebudowę ciągów ulic w zakresie jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, przebudowę skrzyżowań w celu wydzielenia dodatkowych pasów ruchu (prawoskręty i lewoskręty) budowę nowego, uzupełnienie bądź też uporządkowanie istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz

Celem projektu jest dążenie do poprawy jakości powietrza w Mieście Kaliszu poprzez rozwój niskoemisyjnego systemu transportu publicznego. Projekt ma prowadzić do budowania wśród mieszkańców świadomości, że samochód osobowy nie jest niezbędny, aby komfortowo, bezpiecznie i efektywnie czasowo podróżować po Kaliszu. Jego efektem ma być szersze niż dotychczas wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego, wzrost znaczenia ruchu rowerowego i pieszego, ograniczenie roli samochodu osobowego w codziennych podróżach mieszkańców miasta, ponadto wzrost poziomu integracji różnych gałęzi transportu, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, redukcja hałasu i obniżenie kongestii transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących grup zadań:

  1. Zakup 11 autobusów niskoemisyjnych – pojazdów hybrydowych, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  2. Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego miasta – budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego w obszarze kaliskich dworców: kolejowego i autobusowego (mieszkańcy w obrębie węzła będą przemieszczać się pomiędzy następującymi środkami transportu: pociąg, autobus miejski/podmiejski, rower, samochód osobowy, taksówka). Węzeł składać będzie się przede wszystkim z: miejsc postojowych dla autobusów i parkingu Park&Ride wraz z drogami manewrowymi, rowerowymi i ciągami pieszo-jezdnymi, parkingu Bike&Ride wyposażonego w samoobsługową stację naprawy rowerów, instalacji oświetleniowej/monitoringu/informacji przestrzennej i zieleni miejskiej.
  3. Wyposażenie ważnych w skali miasta przystanków autobusowych w tablice informacji pasażerskiej LED i biletomaty oraz rozbudowa miejskiego systemu ITS o nową sygnalizacją świetlną (skrzyżowanie ulic Staszica i Górnośląskiej).
  4. Modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczędność w obrębie 2 osiedli Kalisza – Winiary i Rypinek (w efekcie zamontowanych zostało ok. 800 nowych energooszczędnych opraw – punktów świetlnych).
  5. Kampania informacyjno-promocyjna – pakiet miękkich działań mających przybliżyć mieszkańcom tematykę niskiej emisji oraz przedstawić możliwe do wykorzystania w codziennym życiu działania ograniczające niską emisję – w tym przede wszystkim działania mające nakłonić mieszkańców do ograniczania korzystania z samochodów osobowych i zastępowania ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną tj. przemieszczania się rowerem lub pieszo.

Za realizację większości ww. zadań odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, we współpracy z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta Kalisza. Modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczędność została wdrożona przez Współrealizatora projektu – spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

logo_UE+FunduszeRegio+SamorzadWlkp-01.png [24.34 KB]
Kwota wkładu własnego:10 525 714,08 PLN
Kwota dofinansowania:30 505 736,04 PLN
Całkowity koszt projektu:41 031 450,12 PLN
Źródło finansowania:WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Organ realizujący projekt:Miasto Kalisz we współpracy ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Okres realizacji projektu:05.01.2017 do 18.06.2020