Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu

Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2: Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne); Schemat I – „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców”

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu: 31 325 901,64 zł w tym kwota środków własnych: 12 422 252,60 zł

Dotacja bezzwrotna:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego : 18 903 649,04 zł (80% kosztów kwalifikowalnych)

Okres realizacji projektu:  12.2013r. – 03.2015r.

Cel projektu:

Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego Kalisza, poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, poprawa bezpieczeństwa, płynności ruchu pojazdów i eliminacja utrudnień w ruchu poprzez modernizację ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu przebudowę ciągów ulic w zakresie jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, przebudowę skrzyżowań w celu wydzielenia dodatkowych pasów ruchu (prawoskręty i lewoskręty) budowę nowego, uzupełnienie bądź też uporządkowanie istniejącego systemu kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.