Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu

Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2  Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)

Koszty projektu:

Całkowita wartość projektu: 6 130 755,39 zł w tym kwota środków własnych: 1 869 788,05 zł

Dofinasowanie :

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego : 4 260 967,34 zł (75% kosztów kwalifikowalnych)

Okres realizacji projektu:  01.2018r. – 12.2018r.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa warunków dla transportu drogowego poprzez budowę drogi, która będzie wzmacniała powiązanie południowej części województwa wielkopolskiego (Miasto Kalisz), w tym z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa jednojezdniowej drogi o dł. ok. 810 m i nośności 115 kN/oś oraz skrzyżowaniem typu rondo wraz z odwodnieniem, oświetleniem, niezbędną infrastrukturą, jednostronnym chodnikiem dla pieszych oraz ścieżką rowerową,  pętlą autobusową z peronem i dodatkowymi dwoma miejscami postojowymi dla pojazdów ciężarowych.