Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz

Celem projektu jest dążenie do poprawy jakości powietrza w Mieście Kaliszu poprzez rozwój niskoemisyjnego systemu transportu publicznego. Projekt ma prowadzić do budowania wśród mieszkańców świadomości, że samochód osobowy nie jest niezbędny, aby komfortowo, bezpiecznie i efektywnie czasowo podróżować po Kaliszu. Jego efektem ma być szersze niż dotychczas wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego, wzrost znaczenia ruchu rowerowego i pieszego, ograniczenie roli samochodu osobowego w codziennych podróżach mieszkańców miasta, ponadto wzrost poziomu integracji różnych gałęzi transportu, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, redukcja hałasu i obniżenie kongestii transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących grup zadań:

  1. Zakup 11 autobusów niskoemisyjnych – pojazdów hybrydowych, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  2. Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego miasta – budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego w obszarze kaliskich dworców: kolejowego i autobusowego (mieszkańcy w obrębie węzła będą przemieszczać się pomiędzy następującymi środkami transportu: pociąg, autobus miejski/podmiejski, rower, samochód osobowy, taksówka). Węzeł składać będzie się przede wszystkim z: miejsc postojowych dla autobusów i parkingu Park&Ride wraz z drogami manewrowymi, rowerowymi i ciągami pieszo-jezdnymi, parkingu Bike&Ride wyposażonego w samoobsługową stację naprawy rowerów, instalacji oświetleniowej/monitoringu/informacji przestrzennej i zieleni miejskiej.
  3. Wyposażenie ważnych w skali miasta przystanków autobusowych w tablice informacji pasażerskiej LED i biletomaty oraz rozbudowa miejskiego systemu ITS o nową sygnalizacją świetlną (skrzyżowanie ulic Staszica i Górnośląskiej).
  4. Modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczędność w obrębie 2 osiedli Kalisza – Winiary i Rypinek (w efekcie zamontowanych zostało ok. 800 nowych energooszczędnych opraw – punktów świetlnych).
  5. Kampania informacyjno-promocyjna – pakiet miękkich działań mających przybliżyć mieszkańcom tematykę niskiej emisji oraz przedstawić możliwe do wykorzystania w codziennym życiu działania ograniczające niską emisję – w tym przede wszystkim działania mające nakłonić mieszkańców do ograniczania korzystania z samochodów osobowych i zastępowania ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną tj. przemieszczania się rowerem lub pieszo.

Za realizację większości ww. zadań odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, we współpracy z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta Kalisza. Modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczędność została wdrożona przez Współrealizatora projektu – spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

logo_UE+FunduszeRegio+SamorzadWlkp-01.png [24.34 KB]
Kwota wkładu własnego:10 525 714,08 PLN
Kwota dofinansowania:30 505 736,04 PLN
Całkowity koszt projektu:41 031 450,12 PLN
Źródło finansowania:WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Organ realizujący projekt:Miasto Kalisz we współpracy ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Okres realizacji projektu:05.01.2017 do 18.06.2020