Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisz – etap I

Celem projektu jest:

Wzmocnienie powiązań drogowych na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej będącej ważnym biegunem wzrostu województwa wielkopolskiego. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego systemu drogowego, wzmacniające atrakcyjność Miasta Kalisza oraz stworzenia dogodnych warunków do zrównoważonego rozwoju transportu, zwiększenie komfortu podróżowania,  zapewnienie dogodnych warunków komunikacyjnych wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i pieszego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jak również bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450 w ciągu ul. Nowy Świat i odcinka ul. Częstochowskiej (od km 0+000 – „Rogatka” do km 2+521 – rejon skrzyżowania ul. Częstochowskiej z ul. Kubusia Puchatka) wraz z konieczną przebudową i budową uzbrojenia technicznego. Przewidziany do rozbudowy w ramach etapu I odcinek DW 450 o długości 2521 m kończy się w rejonie skrzyżowania ul. Częstochowskiej z ul. Kubusia Puchatka. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat z ul. Legionów i ul. Ułańską na rondo turbinowe, przebudowa skrzyżowania ul. Częstochowska, Budowlanych, Baśniowa na rondo turbinowe, remont nawierzchni jezdni w rejonie ronda Ptolemeusza, przebudowa jezdni, chodników, zjazdów na posesje, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych w ciągu ul. Częstochowskiej, budowa i przebudowa ścieżek rowerowych i pieszo rowerowych, budowa i przebudowa odwodnienia, przebudowa infrastruktury oświetleniowej na odcinku od ul. Śródmiejskiej do ul. Legionów oraz budowa nowej infrastruktury oświetleniowej na odcinku od ul. Legionów do ul. Kubusia Puchatka, budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Kordeckiego, przebudowa sygnalizacji świetlnej na: skrzyżowaniu z ul. Harcerską, Górnośląską i Śródmiejską (przejazdy rowerowe), budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej.

Kwota wkładu własnego: 10 809 387,41 zł

Kwota dofinasowania: 27 264 217,29 zł

Całkowity koszt projektu: 38 073 604,70 zł

Źródło finansowania:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Transport, Działanie 5.1.Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.4  Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Organ realizujący projekt: Miasto Kalisz

Okres realizacji projektu:  28.04.2020r. – 29.10.2022r.

MZDIK w Kaliszu