Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu przebudowę ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku od mostu nad rzeką Swędrnią do granicy miasta. Zakres prowadzonych w ramach projektu robót budowlanych obejmował m.in. poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę geometrii skrzyżowań w szczególności wydzielenie pasów lewoskrętu w obrębie skrzyżowań z drogami poprzecznymi, przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę i przebudowę chodników i budowę ścieżki rowerowej, uzupełnienie odwodnienia drogi. W ramach Projektu przebudowano pięć skrzyżowań (miejsca niebezpieczne) położonych w ul. Łódzkiej, w ciągu drogi krajowej nr 12, w południowo – wschodniej części miasta w Osiedlu Winiary. Mieszczą się tam duże zakłady przemysłu spożywczego „Winiary – Nestle”, jeden z głównych pracodawców w mieście, a także liczne firmy, warsztaty i hurtownie. Znajdują się tu też obszary zabudowy mieszkaniowej. W tej dzielnicy zlokalizowano duży dom akademicki, którego mieszkańcy dojeżdżają do Śródmieścia.

Ul. Łódzka jest jedną z najważniejszych i najruchliwszych ulic Kalisza. Jej całkowita długość wynosi ok. 4,7 km i jest ona trzecią co do długości ulicą Kalisza i na całym swoim przebiegu stanowi ciąg drogi krajowej nr 12.

Przedmiotowy projekt był odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości infrastruktury drogowej w Kaliszu, w tym w szczególności konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu w południowo-wschodniej części miasta. Przebudowywany odcinek ul. Łódzkiej cechuje bardzo duże natężenie ruchu.

Kwota wkładu własnego: 6 370 081,94 zł

Kwota dofinasowania: 5 117 927,41 zł

Całkowity koszt projektu: 11 488 009,35 zł

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie VIII.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Organ realizujący projekt: Miasto Kalisz

Okres realizacji projektu:   11.04.2013r. – 21.12.2015r.