Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz

Celem projektu jest dążenie do poprawy jakości powietrza w Mieście Kaliszu poprzez rozwój niskoemisyjnego systemu transportu publicznego. Projekt ma prowadzić do budowania wśród mieszkańców świadomości, że samochód osobowy nie jest niezbędny, aby komfortowo, bezpiecznie i efektywnie czasowo podróżować po Kaliszu. Jego efektem ma być szersze niż dotychczas wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego, wzrost znaczenia ruchu rowerowego i pieszego, ograniczenie roli samochodu osobowego w codziennych podróżach mieszkańców miasta, ponadto wzrost poziomu integracji różnych gałęzi transportu, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, redukcja hałasu i obniżenie kongestii transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację następujących grup zadań:

  1. Zakup 11 autobusów niskoemisyjnych – pojazdów hybrydowych, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  2. Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego miasta – budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego w obszarze kaliskich dworców: kolejowego i autobusowego (mieszkańcy w obrębie węzła będą przemieszczać się pomiędzy następującymi środkami transportu: pociąg, autobus miejski/podmiejski, rower, samochód osobowy, taksówka). Węzeł składać będzie się przede wszystkim z: miejsc postojowych dla autobusów i parkingu Park&Ride wraz z drogami manewrowymi, rowerowymi i ciągami pieszo-jezdnymi, parkingu Bike&Ride wyposażonego w samoobsługową stację naprawy rowerów, instalacji oświetleniowej/monitoringu/informacji przestrzennej i zieleni miejskiej.
  3. Wyposażenie ważnych w skali miasta przystanków autobusowych w tablice informacji pasażerskiej LED i biletomaty oraz rozbudowa miejskiego systemu ITS o nową sygnalizacją świetlną (skrzyżowanie ulic Staszica i Górnośląskiej).
  4. Modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczędność w obrębie 2 osiedli Kalisza – Winiary i Rypinek (w efekcie zamontowanych zostało ok. 800 nowych energooszczędnych opraw – punktów świetlnych).
  5. Kampania informacyjno-promocyjna – pakiet miękkich działań mających przybliżyć mieszkańcom tematykę niskiej emisji oraz przedstawić możliwe do wykorzystania w codziennym życiu działania ograniczające niską emisję – w tym przede wszystkim działania mające nakłonić mieszkańców do ograniczania korzystania z samochodów osobowych i zastępowania ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną tj. przemieszczania się rowerem lub pieszo.

Za realizację większości ww. zadań odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, we współpracy z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta Kalisza. Modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczędność została wdrożona przez Współrealizatora projektu – spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

logo_UE+FunduszeRegio+SamorzadWlkp-01.png [24.34 KB]
Kwota wkładu własnego:10 525 714,08 PLN
Kwota dofinansowania:30 505 736,04 PLN
Całkowity koszt projektu:41 031 450,12 PLN
Źródło finansowania:WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.4. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Organ realizujący projekt:Miasto Kalisz we współpracy ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Okres realizacji projektu:05.01.2017 do 18.06.2020
Więcej o: Rower miejski 2018-2020 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Rower miejski 2018-2020 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2018-2020”, jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez firmę Nextbike Polska S.A. ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.

Cena oferty za funkcjonowanie systemu w kolejnych latach:

  • w roku 2018: 971 946.00 zł
  • w roku 2019: 1 133 937.00 zł
  • w roku 2020: 1 133 937.00 zł

Oferta spełnia wszystkie postanowienia i warunki określone w Siwz. Usługa obejmuje uruchomienie 30 stacji rowerowych z łączną liczbą rowerów w ilości 273 szt. Wdrożenie będzie następowało etapami: I etap od 1 maja br., II etap od 1 czerwca br., III etap od 1 lipca br. Termin zawarcia umowy został wyznaczony na dzień 16.04.2018 r.

Więcej o: Kursowanie autobusów komunikacji miejskiej w okresie Świąt Wielkanocnych

Kursowanie autobusów komunikacji miejskiej w okresie Świąt Wielkanocnych

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje o zmianach w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w okresie Świąt Wielkanocnych.

 

29, 30 marca 2018

19E jak w dni wolne od nauki szkolnej,

nie będą wykonywane kursy odjeżdżające:

z Kalisza o godz.: 7:10, 10:10, 13:10, 16:10

z Ostrowa Wlkp. o godz: 8:45, 11:45, 14:45, 17:45

pozostałe linie jak w dni robocze

31 marca 2018

wszystkie linie jak w soboty

1 kwietnia 2018 WIELKANOC(NIEDZIELA)

1, 1A, 1B jak w niedziele tylko do ul. Leśnej
12,12K jak w niedziele tylko do Cmentarza Komunalnego
3B, 10 jak w niedziele
pozostałe linie nie kursują

2 kwietnia 2018 PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

wszystkie linie jak w niedziele

3 kwietnia 2018

19E jak w dni wolne od nauki szkolnej,

nie będą wykonywane kursy odjeżdżające:

z Kalisza o godz.: 7:10, 10:10, 13:10, 16:10

z Ostrowa Wlkp. o godz: 8:45, 11:45, 14:45, 17:45

pozostałe linie jak w dni robocze

 

Wszelkie informacje dotyczące rozkładu jazdy można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta KLA na ul. Podmiejskiej 2A, pod numerami telefonów: 62 768 00 91 (92), lub na stronie internetowej www.kla.com.pl.