Zmiany w zakresie wjazdu (wyjazdu) i postoju pojazdów na Głównym Rynku

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 8 stycznia br. wprowadzone zostaną zmiany w zakresie wjazdu (wyjazdu) i postoju pojazdów na Głównym Rynku. Wyszczególnione poniżej zmiany wynikają z Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza nr 803/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Kalisza projektu organizacji ruchu.

I. Wjazd, wyjazd i postój pojazdów na Głównym Rynku:

1) ruch kołowy na Głównym Rynku pozostaje ograniczony wyłącznie dla pojazdów podmiotów posiadających kartę „Warunki wjazdu” oraz podmiotów wskazanych w punkcie II;
2) wjazd pojazdów na Główny Rynek możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Śródmiejskiej oraz ul. Mariańskiej (z nakazem jazdy w prawo w kierunku ul. Kanonickiej);
3) wyjazd z Głównego Rynku możliwy będzie wyłącznie ul. Kanonicką oraz ul. Rzeźniczą;
4) zasady wymienione w punktach 1-3 nie dotyczą kierujących rowerami, wózkami rowerowymi, hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz pojazdami uprzywilejowanymi;
5) zakaz wjazdu na Główny Rynek zostaje rozszerzony o pojazdy osób niepełnosprawnych lub przewożące osoby niepełnosprawne;
6) dotychczasowy wjazd na Główny Rynek od strony ul. Zamkowej możliwy będzie wyłącznie dla rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego;
7) teren Głównego Rynku zostanie objęty tzw. strefą zamieszkania z dopuszczonym postojem przy prawej krawędzi jezdni do 15 min – wyłącznie na czas dostaw (na odcinku pomiędzy ul. Śródmiejską a ul. Kanonicką parkowanie dopuszczone będzie przy lewej krawędzi jezdni).

II. Podmiotami upoważnionymi do wjazdu bez karty „Warunki wjazdu” są:
1) kierujący rowerami, wózkami rowerowymi, hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz pojazdami uprzywilejowanymi;
2) kierujący oznakowanymi pojazdami w związku z koniecznością wykonywania prac interwencyjnych (naprawczych):
a) pogotowia energetycznego,
b) pogotowia gazowego,
c) pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego,
d) pogotowia komunalnego i mieszkaniowego,
e) pogotowia ciepłowniczego,
f) służb teletechnicznych,
3) kierujący oznakowanymi pojazdami służb oczyszczania miasta wyłącznie w celu wykonywania powierzonych prac, przy czym wjazd tych pojazdów na Główny Rynek możliwy będzie:

  • od strony ul. Mariańskiej (z wyjazdem ul. Rzeźniczą lub ul. Kanonicką),
  • od strony ul. Śródmiejskiej (z wyjazdem ul. Rzeźniczą lub ul. Kanonicką – wyłącznie z przejazdem po stronie ul. Piskorzewskiej);
    4) kierujący pojazdami uprzywilejowanymi wyłącznie w celu wykonywania czynności w zakresie utrzymania porządku publicznego, ratowania życia lub mienia;
    5) kierujący oznakowanymi pojazdami zakładów pogrzebowych w związku z wykonywaniem czynności w zakresie przewiezienia zwłok;
    6) kierujący pojazdami służb miejskich lub podmiotów działających na zlecenie miasta w trakcie realizacji usług publicznych;
    7) kierujący pojazdami zaopatrzenia w godzinach 6:00-9:00.

III. Upoważnieni do składania wniosków o wydanie karty „Warunki Wjazdu” zezwalającej na wjazd na Główny Rynek są:

1) z zastrzeżeniem dojazdu do miejsc garażowania na podwórzach posesji na Głównym Rynku:
a) osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w lokalach na Głównym Rynku, które potwierdzą to odpowiednimi dokumentami, posiadające dojazd do nieruchomości wyłącznie od strony Głównego Rynku;
b) właściciele lub podmioty posiadające inny tytuł prawny do lokalu na terenie Głównego Rynku lub miejsca postojowego na podwórzu posesji na Głównym Rynku, posiadający dojazd do posesji wyłącznie od strony Głównego Rynku;
2) inne podmioty niż wymienione w punkcie III.1 i niewymienione w punkcie II – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Po bardziej szczegółowe informacje odsyłamy do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza nr 803/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r., które zostało udostępnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl) oraz Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (www.zdm.kalisz.pl) wraz ze stosownym wnioskiem o wydanie karty „Warunki wjazdu”.