Zasady przejazdu samochodów ciężarowych ul. Szlak Bursztynow

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 22 grudnia br. weszło w życie Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 794/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przejazdu samochodów ciężarowych ul. Szlak Bursztynowy na odcinku pomiędzy ul. Dworcową a ul. Częstochowską.

1) przejazd samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 t ww. odcinkiem ul. Szlak Bursztynowy pozostaje ograniczony wyłącznie dla pojazdów wyposażonych w kartę „Warunki wjazdu” (dalej „Karta”);
2) Karty wydaje Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
3) o wydanie Karty mogą ubiegać się osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą wystarczające uzasadnienie potrzeby przejazdu ul. Szlak Bursztynowy na odcinku pomiędzy ul. Dworcową a ul. Częstochowską.
4) za uzasadnioną potrzebę przejazdu rozumie się w szczególności:
a) świadczenie usług transportowych dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze terenów uprzemysłowionych przy ul. Obozowej, ul. Piwonickiej, ul. Noskowskiej lub ul. Metalowców,
b) dojazd do bazy transportowej (miejsca garażowania) znajdującej się przy ul. Obozowej, ul. Piwonickiej, ul. Noskowskiej lub ul. Metalowców,
c) dojazd do Oddziału Celnego w Kaliszu przy ul. Powstańców Wlkp. 1-3,
d) świadczenie usług transportowych na czas realizacji inwestycji budowlanych na terenie Miasta Kalisza;
e) przewóz towarów szybko psujących się;
f) zapewnienie bieżącej realizacji usług polegających na dostawach przesyłek tj. podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe na terenie Kalisza.

W celu otrzymania Karty należy złożyć wniosek, do którego należy dołączyć:
1) kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu, na który ma zostać wydana Karta. W przypadku samochodu podnajmowanego lub leasingowanego, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo do jego dysponowania;
2) kserokopię dokumentu będącego potwierdzeniem:
a) współpracy z przedsiębiorstwem, dla którego wnioskodawca prowadzi usługi transportowe (np. kopia umowy, list przewozowy, potwierdzone przez kontrahenta oświadczenie o prowadzonej współpracy);
b) tytułu prawnego do miejsca garażowania znajdującego się przy ul. Obozowej, ul. Piwonickiej, ul. Noskowskiej lub ul. Metalowców;
3) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

Po bardziej szczegółowe informacje odsyłamy do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza nr 794/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., które zostało udostępnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl) oraz Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (www.zdm.kalisz.pl) wraz ze stosownym wnioskiem o wydanie karty „Warunki wjazdu”.