Aktualności

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Utrudnienia ruchu w dniach 23 i 24 lipca na ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej

 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 23 i 24 lipca (poniedziałek i wtorek) na ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni.

Prace prowadzone będą w dwóch etapach, przy zamknięciu danego odcinka ul. Asnyka dla ruchu kołowego:

  • pierwszy etap robót obejmie odcinek od ul. Konopnickiej do ul. Serbinowskiej (wraz ze skrzyżowaniem ul. Konopnickiej/Asnyka). Na czas tego etapu wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy w ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Konopnickiej,
  • drugi etap robót obejmie odcinek od ul. Polnej do ul. Konopnickiej (możliwy będzie wjazd z ul. Konopnickiej w ul. Asnyka). Na czas robót wyznaczony zostanie objazd do ul. Asnyka od strony ul. Polnej.

 

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Więcej o: Ważne spotkania z mieszkańcami osiedli Zagorzynek i Ogrody

Ważne spotkania z mieszkańcami osiedli Zagorzynek i Ogrody

Przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu spotkali się z mieszkańcami osiedli Zagorzynek i Ogrody, by porozmawiać m.in. o budowach i remontach dróg, a tym samym o poprawie bezpieczeństwa.

Mieszkańcy Zagorzynka poruszyli kwestie budowy nowej ulicy i remontów chodników. Przedstawili swoją wizję ul. Głogowskiej, z wykonaniem chodnika, ścieżki rowerowej czy miejsc parkingowych. – Pomysły te będą uwzględniane w trakcie projektowania ulicy. Rozmawialiśmy również na temat zamontowania progów zwalniających, które uspokoiłyby ruch w tej części osiedla – mówi Tomasz Ludwiczak, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

Podczas spotkania z Radą Osiedla Ogrody zostały poruszone sprawy związane z rozbudową ul. Ogrodowej, wykonaniem miejsc parkingowych oraz drogi wyjazdowej z os. Ogrody. Mając na uwadze stanowisko zespołu ds. organizacji ruchu, dyrektor MZDiK zasugerował, żeby wykonanie dodatkowej drogi wyjazdowej z osiedla rozpatrzyć ponownie po analizie warunków ruchu, po planowanej przebudowie ul. Ogrodowej. Takie stanowisko zostało zaakceptowane przez Radę Osiedla.

Omówiono również kwestię wykonania parkingu na terenie położonym pomiędzy ul. Poznańską a blokiem przy ul. Poznańskiej 31. MZDiK przygotuje koncepcję zagospodarowania terenu pod parking i przedstawi Radzie Osiedla do konsultacji.

Więcej o: Ponad dwa miliony na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców

Ponad dwa miliony na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców

 

2 417 723 złotych – tyle wynosi dofinansowanie, które pozyskało miasto Kalisz na budowę ul. Pokrzywnickiej. Inwestycja będzie realizowana w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”.

Wniosek o wsparcie finansowe zadania „Rozbudowa ulicy Pokrzywnickiej w Kaliszu”, przygotowany przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, znalazł się na 9. miejscu listy zadań.

Ulica Pokrzywnicka stanowi bezpośrednie i najdogodniejsze połączenie intensywnie rozbudowujących się terenów osiedli mieszkaniowych, zlokalizowanych na terenach wiejskich przy granicy z Kaliszem ze zlokalizowanymi w tej części miasta terenami inwestycyjnymi, zakładami  produkcyjnymi m.in.:  Pratt & Whitney Kalisz, WSK, Elektrociepłownia  Kalisz – Piwonice, Zakładami Metalowo-Chemicznymi Metchem  w Kaliszu oraz największą w regionie giełdą rolno-spożywczą – Giełda Kaliska Sp. o.o.

Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i podniesie komfort komunikacji indywidualnej i zbiorowej.

W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia jezdni i chodniki o szerokości 1,5 m. Zostanie wydzielona ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m. Powstaną przystanki autobusowe. Rozbudowane będzie także oświetlenie uliczne.

Dzięki rozbudowie ulicy Pokrzywnickiej zostanie zwiększony komfort dojazdu do terenów rekreacyjno-sportowych, usytuowanych wokół zbiornika wodnego Szałe oraz do największego w rejonie kompleksu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zlokalizowanych w miejscowości Szałe.

Zakres planowanych prac obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej jezdni bitumicznej o szerokości 6,5 m i długości 1,305 km; wykonanie po lewej stronie jezdni, na odcinku o długości 250 m, chodnika  i ścieżki rowerowej, natomiast po prawej stronie –  chodnika na odcinku 208 m. Na pozostałym odcinku powstanie odsunięta od jezdni dwukierunkowa ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszego o nawierzchni bitumicznej. Wykonane zostaną  zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zjazdy bitumiczne i kanał deszczowy.   Rozbudowana będzie sieć oświetlenia ulicznego wraz z montażem dodatkowych elementów, tzw. doświetlaczy, przy przejściach dla pieszych. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Powstaną przystanki autobusowe wraz z peronami dla pasażerów, cztery przejścia dla pieszych, w tym dwa z azylami, a trzy z doświetlaczami.

Ulica Pokrzywnicka zlokalizowana jest na nasypie wału przeciwpowodziowego, powstałego w latach 70. ubiegłego wieku. Rozbudowa ulicy znacznie poprawi jego stan techniczny, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa powodziowego terenów chronionych wałami, umożliwiając rozwój działalności rolno-produkcyjnej.

Więcej o: Usprawnienie ruchu na ul. Śródmiejskiej

Usprawnienie ruchu na ul. Śródmiejskiej

Analiza sytuacji na ul. Śródmiejskiej po wprowadzeniu tzw. „kontrapasa” wykazała, że został osiągnięty cel w zakresie uspokojenia ruchu. W związku z tym, w celu zapewnienia płynności ruchu podjęta została decyzja o demontażu 1 progu zwalniającego na ul. Śródmiejskiej (przed sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ul. Fabryczną/Kościuszki).

Po przeprowadzeniu już wcześniejszych działań tj, demontażu 3 szt. progów zwalniających
i wydłużeniu zielonego światła dla kierunku głównego (ul. Śródmiejskiej), demontaż ww. progu jest kolejnym działaniem w celu poprawy przepustowości ruchu na odcinku ul. Śródmiejskiej.

Próg zostanie zdemontowany w poniedziałek 9 lipca 2018.

Więcej o: Podpisanie umowy o współpracy z PWSZ w Kalisz.

Podpisanie umowy o współpracy z PWSZ w Kalisz.

Dnia 3 lipca 2018 roku została podpisana umowa pomiędzy PWSZ a MZDiK o wzajemnej współpracy.

Chcemy aby najstarsze miasto w Polsce, było faktycznie młode duchem. W myśl tego chcemy wyjść na przeciw młodym pokoleniom i umożliwić im zdobycie doświadczenia zawodowego, które idealnie komponuje się z kierunkiem studiów bezpieczeństwo ruchu drogowego na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

Liczę, że w ramach zajęć akademickich oraz działalności koła naukowego, kadra akademicka wraz ze studentami we współpracy z MZDIK da świeże i innowacyjne spojrzenie, które może przełożyć się na poprawę komunikacji i bezpieczeństwa w naszym mieście.

Studentom zapewnimy konsultacje z doświadczoną kadrą oraz wgląd do infrastruktury zarządzania ruchem w naszym mieście w ramach praktyk studenckich.

Chcielibyśmy aby nasza współpraca przede wszystkim rozbudziła poczucie większej odpowiedzialności młodego pokolenia za nasze miasto oraz poprawi jakość życia w Kaliszu.

 

Utrudnienia w ruchu na ul. Łódzkiej, od dnia 5 lipca br. (czwartek) do dnia 6 lipca br. (piątek)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z uwagi na planowaną naprawę wpustów drogowych oraz dylatacji obiektu mostowego na rzece Swędrni w ciągu ul. Łódzkiej, od dnia 5 lipca br. (czwartek) do dnia 6 lipca br. (piątek) w ul. Łódzkiej w rejonie ww. obiektu mostowego wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym.

Na czas robót przejazd odbywał się będzie wahadłowo i zastosowana zostanie ręczna regulacja ruchu przez uprawnionych pracowników wykonawcy robót.

Uprzejmie prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Więcej o: Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap III

Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap III

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap III” jako najkorzystniejsza została uznana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

Cena oferty: 5.115.730,12 zł (brutto)

Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 60 m-cy

Oferta spełnia wszystkie postanowienia i warunki określone w Siwz oraz uzyskała łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z określonych w Siwz kryteriów.

Termin zawarcia umowy został wyznaczony na dzień 05.07.2018r.

Więcej o: Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od ul. Konopnickiej do  budynku Ostrowska 64a

Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od ul. Konopnickiej do budynku Ostrowska 64a

W dniu 26.06.br dokonano odbioru końcowego zadania ,,Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od ul. Konopnickiej do  budynku Ostrowska 64a”. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Roboty budowlane wykonano w terminie od 27.03.2018 do 24.05.2018r. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni jezdni oraz uzupełniono istniejące odwodnienie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 230 350,12 zł.

Więcej o: 11 nowych autobusów hybrydowych zasili flotę KLA.

11 nowych autobusów hybrydowych zasili flotę KLA.

W dniu wczorajszym tj. 21 czerwca 2018 roku, prezydent miasta Kalisza Grzegorz Sapiński wraz z dyrektorem MZDIK Tomaszem Ludwiczakiem spotkali się w Starachowicach z przedstawicielami firmy MAN TRUCK & BUS POLSKA Sp. z o.o., w celu wstępnego odbioru technicznego 11 autobusów o napędzie hybrydowym. Pojazdy mają zostać dostarczone do 27 lipca 2018 roku i zasilą flotę Kaliskich Linii Autobusowych.

Nowe autobusy posiadają napęd hybrydowy którego realizacja odbywa się wyłącznie poprzez napęd elektryczny w układzie szeregowym tzn.: koła tylnej osi napędzane silnikami elektrycznymi zasilanymi z superkondensatorów lub z generatora prądu napędzanego silnikiem spalinowym. Pomieszczą 82 pasażerów oraz posiadają szereg funkcjonalności mających na celu poprawić komfort i wygodę podróżowania m.in.:

  • klimatyzację przedziału pasażerskiego,
  • 4 podwójne gniazda USB w przedziale pasażerskim,
  • system zapowiadania przystanków, emitujący automatycznie pasażerom komunikaty podawane cyklicznie podczas całego przebiegu trasy.

Nowe autobusy są pojazdami niskopodłogowymi przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Posiadają rozkładaną rampę najazdową oraz miejsce w którym istnieje możliwość mocowania wózka.

Ponadto nad bezpieczeństwem podróżujących czuwało będzie 6 kamer monitoringu oraz automatyczny system wykrywania i gaszenia pożaru w komorze silnika.

 

Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia.

W dniu 23 czerwca (sobota) o godz. 7:00 rozpoczną się roboty naprawcze pierścienia z kostki brukowej na Rondzie NSZZ Solidarność

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 23 czerwca (sobota) o godz. 7:00 rozpoczną się roboty naprawcze pierścienia z kostki brukowej na Rondzie NSZZ Solidarność (skrzyżowanie ul. Poznańskiej-Stanczukowskiego-Piłsudskiego). Na czas prac ww. pierścień z kostki brukowej zostanie wyłączony z ruchu. Planowany termin zakończenia robót to 25 czerwca br.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.