Aktualności

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Dwukierunkowych ruch pojazdów na ul. Korczak

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż przywrócony został dwukierunkowych ruch pojazdów na ul. Korczak na odcinku pomiędzy ul. Poznańską a ul. Wiejską.

Realizacja zdjęć do serialu „Gra z cieniem” ul. Pułaskiego, ul. Joselewicza i ul. Kredytowa – utrudnienia w ruchu kołowym

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją zdjęć do serialu „Gra z cieniem”, w dniach 2 – 4 lutego br. wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu i parkowania pojazdów na ul. Pułaskiego, ul. Joselewicza i ul. Kredytowej:

 1. W dniach 2 – 4 lutego (piątek-niedziela) na ul. Joselewicza oraz ul. Pułaskiego (na odcinku od ul. Kredytowej do posesji przy ul. Pułaskiego 20) obowiązywał będzie zakaz parkowania pojazdów,
 • W dniu 4 lutego (niedziela) w godzinach 16:00-23:00 realizowane będą zdjęcia do serialu. W tych godzinach wystąpią krótkotrwałe (maksymalnie 15-20 min) wstrzymania ruchu kołowego, podczas których nie będzie można przejechać ul. Pułaskiego (na odcinku od ul. Kredytowej do ul. Pułaskiego 20), ul. Joselewicza oraz ul. Kredytową.

Termin realizacji zdjęć może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego i poleceń wydawanych przez uprawnione osoby. Za powstałe utrudnienia  w ruchu przepraszamy.

Od 22.01.2024 r. przywrócona zostanie pierwotna organizacja ruchu na ul. Rzeźniczej oraz ul. św. Stanisława

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 22 stycznia br. (poniedziałek) o godz. 10:00 przywrócona zostanie pierwotna organizacja ruchu na ul. Rzeźniczej oraz ul. św. Stanisława tj.:

 1. przywrócony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów na ul. Rzeźniczej od strony ul. św. Stanisława w kierunku ul. Sukienniczej,
 2. przywrócona zostanie możliwość parkowania pojazdów przy prawej krawędzi jezdni ul. Rzeźniczej,
 3. przywrócona zostanie możliwość wjazdu w ul. św. Stanisława od strony ul. Śródmiejskiej,
 4. przywrócony zostanie dwukierunkowy ruchu pojazdów na ul. Św. Stanisława,
 5. na wyjeździe z ul. Franciszkańskiej w ul. św. Stanisława przywrócona zostanie możliwość jazdy w lewo (w kierunku ul. Rzeźniczej) lub w prawo (w kierunku ul. Narutowicza).

Realizacja zdjęć do serialu „Gra z cieniem”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją zdjęć do serialu „Gra z cieniem” na terenie byłego Zakładu Karnego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 2, w okresie od dnia 18 stycznia do 6 lutego br. wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu i parkowania pojazdów na ul. Więziennej i ul. Winiarskiej.

 1. 18 – 20 stycznia (czwartek-sobota) – ul. Winiarska
 • na ul. Winiarskiej (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Więziennej) obowiązywał będzie obustronny zakaz parkowania pojazdów,
 • w trakcie realizacji zdjęć wystąpią krótkotrwałe wstrzymania ruchu kołowego w godz. 06:00 – 22:00. W przerwach w kręceniu ujęć możliwy będzie dojazd mieszkańców do okolicznych posesji.
 1. 30-31 stycznia (wtorek-środa) – ul. Więzienna i ul. Winiarska
 • na ul. Winiarskiej (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Więziennej) oraz na ul. Więziennej obowiązywał będzie obustronny zakaz parkowania pojazdów,
 • w trakcie realizacji zdjęć wystąpią krótkotrwałe wstrzymania ruchu kołowego w godz. 13:00 – 23:00. W przerwach w kręceniu ujęć możliwy będzie dojazd mieszkańców do okolicznych posesji.
 1. 5-6 lutego (poniedziałek-wtorek) – ul. Więzienna
 • na ul. Więziennej obowiązywał będzie obustronny zakaz parkowania pojazdów,
 • wyłączona zostanie możliwość wjazdu w ul. Więzienną od strony ul. Łódzkiej,
 • w trakcie realizacji zdjęć wystąpią krótkotrwałe wstrzymania ruchu kołowego od godz. 12:00 5 lutego do godz. 4:00 6 lutego. W przerwach w kręceniu ujęć możliwy będzie dojazd mieszkańców do okolicznych posesji – wyłącznie od strony ul. Winiarskiej.
 1. W dniach od 17 stycznia do 9 lutego br. na ul. Winiarskiej (na wysokości więzienia) obie zatoki postojowe dostępne będą wyłącznie dla pojazdów ekipy filmowej.

 Termin realizacji zdjęć może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego i poleceń wydawanych przez uprawnione osoby. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Zasady przejazdu samochodów ciężarowych ul. Szlak Bursztynow

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 22 grudnia br. weszło w życie Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 794/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przejazdu samochodów ciężarowych ul. Szlak Bursztynowy na odcinku pomiędzy ul. Dworcową a ul. Częstochowską.

1) przejazd samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 t ww. odcinkiem ul. Szlak Bursztynowy pozostaje ograniczony wyłącznie dla pojazdów wyposażonych w kartę „Warunki wjazdu” (dalej „Karta”);
2) Karty wydaje Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu,
3) o wydanie Karty mogą ubiegać się osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, które wykażą wystarczające uzasadnienie potrzeby przejazdu ul. Szlak Bursztynowy na odcinku pomiędzy ul. Dworcową a ul. Częstochowską.
4) za uzasadnioną potrzebę przejazdu rozumie się w szczególności:
a) świadczenie usług transportowych dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze terenów uprzemysłowionych przy ul. Obozowej, ul. Piwonickiej, ul. Noskowskiej lub ul. Metalowców,
b) dojazd do bazy transportowej (miejsca garażowania) znajdującej się przy ul. Obozowej, ul. Piwonickiej, ul. Noskowskiej lub ul. Metalowców,
c) dojazd do Oddziału Celnego w Kaliszu przy ul. Powstańców Wlkp. 1-3,
d) świadczenie usług transportowych na czas realizacji inwestycji budowlanych na terenie Miasta Kalisza;
e) przewóz towarów szybko psujących się;
f) zapewnienie bieżącej realizacji usług polegających na dostawach przesyłek tj. podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe na terenie Kalisza.

W celu otrzymania Karty należy złożyć wniosek, do którego należy dołączyć:
1) kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu, na który ma zostać wydana Karta. W przypadku samochodu podnajmowanego lub leasingowanego, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo do jego dysponowania;
2) kserokopię dokumentu będącego potwierdzeniem:
a) współpracy z przedsiębiorstwem, dla którego wnioskodawca prowadzi usługi transportowe (np. kopia umowy, list przewozowy, potwierdzone przez kontrahenta oświadczenie o prowadzonej współpracy);
b) tytułu prawnego do miejsca garażowania znajdującego się przy ul. Obozowej, ul. Piwonickiej, ul. Noskowskiej lub ul. Metalowców;
3) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.

Po bardziej szczegółowe informacje odsyłamy do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza nr 794/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r., które zostało udostępnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl) oraz Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (www.zdm.kalisz.pl) wraz ze stosownym wnioskiem o wydanie karty „Warunki wjazdu”.

Zmiany w zakresie wjazdu (wyjazdu) i postoju pojazdów na Głównym Rynku

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 8 stycznia br. wprowadzone zostaną zmiany w zakresie wjazdu (wyjazdu) i postoju pojazdów na Głównym Rynku. Wyszczególnione poniżej zmiany wynikają z Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza nr 803/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Kalisza projektu organizacji ruchu.

I. Wjazd, wyjazd i postój pojazdów na Głównym Rynku:

1) ruch kołowy na Głównym Rynku pozostaje ograniczony wyłącznie dla pojazdów podmiotów posiadających kartę „Warunki wjazdu” oraz podmiotów wskazanych w punkcie II;
2) wjazd pojazdów na Główny Rynek możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Śródmiejskiej oraz ul. Mariańskiej (z nakazem jazdy w prawo w kierunku ul. Kanonickiej);
3) wyjazd z Głównego Rynku możliwy będzie wyłącznie ul. Kanonicką oraz ul. Rzeźniczą;
4) zasady wymienione w punktach 1-3 nie dotyczą kierujących rowerami, wózkami rowerowymi, hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz pojazdami uprzywilejowanymi;
5) zakaz wjazdu na Główny Rynek zostaje rozszerzony o pojazdy osób niepełnosprawnych lub przewożące osoby niepełnosprawne;
6) dotychczasowy wjazd na Główny Rynek od strony ul. Zamkowej możliwy będzie wyłącznie dla rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego;
7) teren Głównego Rynku zostanie objęty tzw. strefą zamieszkania z dopuszczonym postojem przy prawej krawędzi jezdni do 15 min – wyłącznie na czas dostaw (na odcinku pomiędzy ul. Śródmiejską a ul. Kanonicką parkowanie dopuszczone będzie przy lewej krawędzi jezdni).

II. Podmiotami upoważnionymi do wjazdu bez karty „Warunki wjazdu” są:
1) kierujący rowerami, wózkami rowerowymi, hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz pojazdami uprzywilejowanymi;
2) kierujący oznakowanymi pojazdami w związku z koniecznością wykonywania prac interwencyjnych (naprawczych):
a) pogotowia energetycznego,
b) pogotowia gazowego,
c) pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego,
d) pogotowia komunalnego i mieszkaniowego,
e) pogotowia ciepłowniczego,
f) służb teletechnicznych,
3) kierujący oznakowanymi pojazdami służb oczyszczania miasta wyłącznie w celu wykonywania powierzonych prac, przy czym wjazd tych pojazdów na Główny Rynek możliwy będzie:

 • od strony ul. Mariańskiej (z wyjazdem ul. Rzeźniczą lub ul. Kanonicką),
 • od strony ul. Śródmiejskiej (z wyjazdem ul. Rzeźniczą lub ul. Kanonicką – wyłącznie z przejazdem po stronie ul. Piskorzewskiej);
  4) kierujący pojazdami uprzywilejowanymi wyłącznie w celu wykonywania czynności w zakresie utrzymania porządku publicznego, ratowania życia lub mienia;
  5) kierujący oznakowanymi pojazdami zakładów pogrzebowych w związku z wykonywaniem czynności w zakresie przewiezienia zwłok;
  6) kierujący pojazdami służb miejskich lub podmiotów działających na zlecenie miasta w trakcie realizacji usług publicznych;
  7) kierujący pojazdami zaopatrzenia w godzinach 6:00-9:00.

III. Upoważnieni do składania wniosków o wydanie karty „Warunki Wjazdu” zezwalającej na wjazd na Główny Rynek są:

1) z zastrzeżeniem dojazdu do miejsc garażowania na podwórzach posesji na Głównym Rynku:
a) osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w lokalach na Głównym Rynku, które potwierdzą to odpowiednimi dokumentami, posiadające dojazd do nieruchomości wyłącznie od strony Głównego Rynku;
b) właściciele lub podmioty posiadające inny tytuł prawny do lokalu na terenie Głównego Rynku lub miejsca postojowego na podwórzu posesji na Głównym Rynku, posiadający dojazd do posesji wyłącznie od strony Głównego Rynku;
2) inne podmioty niż wymienione w punkcie III.1 i niewymienione w punkcie II – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Po bardziej szczegółowe informacje odsyłamy do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza nr 803/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r., które zostało udostępnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl) oraz Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (www.zdm.kalisz.pl) wraz ze stosownym wnioskiem o wydanie karty „Warunki wjazdu”.

Istotne zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Od 1 grudnia istotne zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Kaliszu.

Poszerzenie Podstrefy A oraz nowe parkomaty.

Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu – Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania informuje, że od 1 grudnia br. stosownie do przyjętych zmian w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Pakowania (SPP) w Kaliszu (Uchwała Rady Miasta Kalisza Nr LXIX/985/2023) , obecna Podstrefa A poszerzona zostanie o należące dzisiaj do Podstrefy B:  ul. Babina, ul. Niecałą, Pl. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II,  a także  rozpocznie się planowana wcześniej wymiana parkomatów. Stare urządzenia zastąpią nowe, w których będziemy mogli wnosić opłaty elektronicznie.

Nowe parkomaty umożliwią wnoszenie opłaty za postój nie tylko bilonem, jak było do tej pory, ale  także BLIK-iem oraz za pomocą kart zbliżeniowych PayPass/PayWave, nie wymagających zatwierdzenia transakcji kodem PIN.

Osoby korzystające z aplikacji mobilnych: Mobilet i mPay będą mogły regulować należność za postój na dotychczasowych zasadach.

Informujemy, że zakup biletów parkingowych w kaliskiej Strefie Płatnego Parkowania wymagał będzie każdorazowo wprowadzania numeru rejestracyjnego pojazdu poprzez klawiaturę umieszczoną w parkomacie.

Poza możliwością wnoszenia opłat elektronicznie, nowe parkomaty będą miały jeszcze dwie funkcje ułatwiające mieszkańcom i użytkownikom SPP codzienne korzystanie ze SPP.

Pierwsza to – brak konieczności drukowania biletu i umieszczania go za szybą auta –(wykorzystanie opcji tzw. bilet wirtualny). Weryfikacja opłaty na dany pojazd (numer rejestracyjny) będzie odbywać się w trakcie czynności kontrolnych przez pracownika SPP.

Druga – to dopłata do ważnego biletu w każdym parkomacie, po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego pojazdu. 

Wymiana parkomatów w liczbie 65 szt w Strefie Płatnego Parkowania w Kaliszu, następować będzie sukcesywnie w ciągu m-ca grudnia, stąd  z uwagi na możliwość wystąpienia pewnych niedogodności zwracamy się do użytkowników SPP o wyrozumiałość i cierpliwość, co z pewnością zostanie wynagrodzone większą, powyżej opisaną funkcjonalnością nowych urządzeń.

Jednocześnie informujemy, że w miesiącu grudniu obowiązywać będzie okres przejściowy, gdzie ważne będą bilety parkingowe wykupione w nowych jak i w starych parkomatach.

Urządzenia dostarczone zostaną przez Spółkę Projekt Parking, Stadtraum Group.

Wszelkie informacje o zmianach, jakie nastąpią od 1 grudnia w tym korzystania z nowych parkomatów,  zarówno mieszkańcy jak i pozostali użytkownicy SPP  będą mogli uzyskać  w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, ul. Targowa 16-18 czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 lub pod nr. tel. 62 504 97 11.

Budowa przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. sieci gazowej wraz z przyłączami w ul. Wykopaliskowej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w związku z zaplanowaną budową przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. sieci gazowej wraz z przyłączami w ul. Wykopaliskowej, od dnia 17 listopada br. (piątek) od godz. 17:00 do dnia 19 listopada br. (niedziela) do godz. 24:00 wystąpią istotne utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Prosną do ul. Marka.

Prace będą realizowane  w dwóch etapach:

1. Etap I – ulica Wykopaliskowa zostanie zamknięta dla ruchu kołowego  na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Prosną do wjazdu na parking przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1. Ruch pieszych będzie utrzymany.

2. Etap II – ulica Wykopaliskowa zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od wjazdu na parking przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 do ul. Marka. Dojazd do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 możliwy będzie przez ww. parking.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przejazd kolejowy w ciągu ul. Księżnej Jolanty

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym został przywrócony dla ruchu kołowego przejazd kolejowo – drogowy w ciągu ul. Księżnej Jolanty.

Utrudnienia w ruchu kołowym – ul. Korczaka

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że od dnia 2 listopada br. (czwartek) rozpoczną się prace związane z remontem ul. Korczak (na odcinku ul. Poznańska – ul. Wiejska) w Kaliszu.

W pierwszym etapie robót prace prowadzone będą po lewej stronie ul. Korczak (patrząc od strony ul. Poznańskiej). W trakcie prowadzenia robót, pozostawiona zostanie dla ruchu kołowego jezdnia o szerokości 2,75 m oraz wprowadzony zostanie na ww. odcinku jeden kierunek ruchu – od strony ul. Poznańskiej w kierunku ul. Wiejskiej. Prowadzenie robót spowoduje konieczność wyłączenia z użytkowania przystanków autobusowych na odcinku pomiędzy ul. Poznańską a Rondem Korczaka. W związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego wyznaczone zostaną następujące objazdy:

– od strony Ronda Korczaka poprzez ul. Stanczukowskiego i ul. Poznańską,

– od strony ul. Bursztynowej (w obrębie skrzyżowania ul. Korczak z ul. Wiejską) poprzez ul. Wiejską, ul. Dobrzecką do ul. Stanczukowskiego.

Planowany czas prowadzenia robót – do 12 grudnia br.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.