BUDOWA UL. POGODNEJ W KALISZU – ETAP I

Inwestycję zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z umową
nr 36/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 14 września 2018 roku
w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Cel zadania:

Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych poprzez budowę (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice.

Zakres wykonanej przebudowy:

Zadanie obejmowało 300 mb ulicy Pogodnej (odc. dł. 300 mb od posesji nr 148 w kierunku zachodnim). Wykonano nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4 m oraz obustronne pobocza utwardzone kruszywem łamanym.

Okres realizacji prac budowlanych: 10.10.2018r. – 09.11.2018r.

Całkowita wartość zadania: 286 547,57 zł

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego: 45 000,00 zł

Wkład własny: 241 547,57 zł

Jednostka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu.