Aktualności

22 lutego nastąpi rozpoczęcie robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 22 lutego br. nastąpi rozpoczęcie robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta” – obejmujące I etap zadania w zakresie przebudowy ul. Nowy Świat oraz ul. Częstochowskiej na odc. od Ronda Ptolemeusza do ul. Kubusia Puchatka. Realizacja robót będzie podzielona na etapy, celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym.

Zakres prac obejmie między innymi przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę sieci uzbrojenia technicznego oraz wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej.

W pierwszym etapie robót, prace prowadzone będą na Rondzie Ptolemeusza oraz na ul. Częstochowskiej na odcinku od Ronda Ptolemeusza do posesji Częstochowska 91a i obejmować będą roboty na prawej części ulicy Częstochowskiej (patrząc od Ronda Ptolemeusza w kierunku ul. Budowlanych), z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości min. 2,75 m.

Na czas prowadzenia robót, w ul. Częstochowskiej na odcinku od posesji Częstochowska 91a do Ronda Ptolemeusza wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (w kierunku Ronda Ptolemeusza). Ponadto wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. wyznaczony zostanie objazd (dla pojazdów jadących od strony Ronda Ptolemeusza w kierunku ul. Ks. Jolanty i do Grabowa) przez Szlak Bursztynowy, ul. Polną i ul. Budowlanych – do ul. Częstochowskiej,
 2. wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe w ul. Kordeckiego oraz Częstochowska Rypinek i Częstochowska Szpital (strona prawa),
 3. na skrzyżowaniu ul. Częstochowska – Budowlanych sygnalizacja świetlna zostanie przełączona w tryb awaryjny (światła żółte pulsujące),
 4. zamknięte zostanie połączenie ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską,
 5. na Rondzie Ptolemeusza jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa ruchu,
 6. na wyjeździe z ul. B. Chrobrego w ul. Częstochowską wprowadzony zostanie nakaz jazdy w prawo – w kierunku Ronda Ptolemeusza,

Przejazd autobusów komunikacji miejskiej KLA od strony Ronda Ptolemeusza odbywał się będzie ulicami: Szlak Bursztynowy, Polną i Budowlanych. Tymczasowy przystanek KLA dla pasażerów z ul. Kordeckiego zostanie wyznaczony w ul. Szlak Bursztynowy na wysokości Parku Przyjaźni

Czas realizacji robót w pierwszym etapie robót – ok. 3 m-ce.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

W przypadku znacznego pogorszenia się warunków atmosferycznych w stosunku do prognozowanych, zastrzega się możliwość zmiany terminu rozpoczęcia robót.

Odwołania rozpoczęcie robót drogowych w ul. Rajskowskiej.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż z uwagi na utrzymywanie się niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają zachowanie odpowiednich reżimów technologicznych planowanych robót, wstrzymane zostaje do odwołania rozpoczęcie robót drogowych w ul. Rajskowskiej.

O ponownym terminie rozpoczęcia robót będziemy informowali na bieżąco.

Odwołanie robót drogowych w ul. Śródmiejskiej na odcinku ul. Pułaskiego – ul. Mostowa

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż z uwagi na utrzymywanie się niekorzystnych warunków atmosferycznych na najbliższe dni i niskich temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót drogowych, tutejszy Zarząd odwołuje roboty drogowe w ul. Śródmiejskiej na odcinku ul. Pułaskiego – ul. Mostowa.

O ponownym terminie rozpoczęcia robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

3 lutego rozpoczną się roboty drogowe związane z remontem zatok autobusowych w ul. Bankowej.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że z dniem 3 lutego br. (środa) rozpoczną się roboty drogowe związane z remontem zatok autobusowych w ul. Bankowej.

Prace będą przebiegać etapowo. W pierwszym etapie robót przewidziano remont zatoki autobusowej umiejscowionej po lewej stronie ul. Bankowej (patrząc od strony  al. Wolności – na wysokości Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Teatralnej 3).

W trakcie realizacji robót wyznaczony zostanie tymczasowy przystanek autobusowy   w ul. Bankowej po prawej stronie za skrzyżowaniem z ul. Teatralną. 

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

W dniu 1 lutego rozpoczną się roboty drogowe związane z przebudową ul. Rajskowskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 1 lutego br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty drogowe związane z przebudową ul. Rajskowskiej na odcinku od ul. Wał Matejki do skrzyżowania z ul. Dolną.

Prace będą przebiegać etapowo i polegały będą na przebudowie jezdni, chodników i zjazdów po prawej i lewej stronie ulicy oraz wymianie włazów kanalizacji deszczowej.

W I etapie robót prace prowadzone będą na odcinku od Wału Matejki do mostu na rzece Swędrnii. Prace będą prowadzone naprzemiennie – najpierw po jednej, a następnie po drugiej stronie ulicy. Przez cały czas ruch kołowy i pieszy będzie utrzymany. W poszczególnych etapach robót ruch pojazdów odbywał się będzie wahadłowo a na odcinku pomiędzy ul. Sobótki a mostem na rzece Swędrnii ruch pojazdów regulowany będzie sygnalizacja świetlną.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu

Inwestycję zrealizowano z udziałem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Cele projektu:  

 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do terenów przeznaczonych pod budowę nowego osiedla domów jedno i wielorodzinnych oraz do planowanej do realizacji                 w najbliższym czasie trasy obwodnicowej klasy G,
 • poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów użyteczności publicznej tj.:  Dom Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej nr 9, Anglojęzycznego Niepublicznego Żłobka, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
 • poprawa komfortu użytkowania oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi w szczególności najmniej chronionych: m.in. seniorów oraz dzieci i młodzieży.   

Uzyskane efekty:

Zrealizowana przebudowa odcinka ulicy o łącznej długości 616 m, obejmująca swoim zakresem wykonanie:

 •  nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, prawostronnego chodnika z płyt betonowych 30x30cm, zjazdów na posesje z płytek betonowych 20×20 cm, miejsc postojowych z płytek betonowych 20x20cm,
 • uzupełnienia kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie dodatkowych wpustów deszczowych oraz  renowacji istniejącego kanału deszczowego,
 • nowego oświetlenia ulicznego w energooszczędnej technologii LED wraz z doświetlaczami przejść dla pieszych,
 • wyniesionej tarczy skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul Braci Niemojowskich,
 • nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz aktywnych znaków pionowych na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Braci Niemojowskich.     

Okres realizacji prac budowlanych: 05.08.2020r. do 10.11.2020r.  

Całkowita wartość zadania: 2 017 558,35 zł, 

Kwota dofinansowania ze środków Funduszy Dróg Samorządowych: 1 027 106,84 zł

Jednostka realizująca zadanie: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

1 lutego rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do Mostu Kamiennego.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 1 lutego br. (poniedziałek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do Mostu Kamiennego.

W tym etapie prace prowadzone będą na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Mostowej. Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ul. Śródmiejskiej zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Prace obejmą wbudowanie w jezdnię ul. Śródmiejskiej separatora wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę ciągu pieszo–rowerowego, przebudowę miejsc postojowych w ul. Wał Staromiejski oraz wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni oraz zatoki autobusowej. Ruch pieszych będzie utrzymany, ale odbywał się będzie naprzemiennie – raz jedną, a następnie drugą stroną ulicy. Kontrapas dla rowerzystów na odcinku ul. Pułaskiego – Most Kamienny zostanie wyłączony z ruchu cyklistów. Dojazd do dalszego odcinka ul. Śródmiejskiej możliwy będzie od strony   ul. Kazimierzowskiej.

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

 1. wyłączony zostanie z użytku przystanek autobusowy Śródmiejska Złoty Róg 02,
 2. dojazd do ul. Mostowej i al. Wolności na odcinku pomiędzy ul. Śródmiejską  a ul. Sukienniczą możliwy będzie przez Most Kamienny, na którym zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu pojazdów,
 3. na skrzyżowaniu ul. Sukiennicza/Kazimierzowska sygnalizacja świetlna zostanie przełączona w tryb awaryjny i dopuszczony zostanie skręt w lewo w ul. Kazimierzowską od strony al. Wolności,
 4. objazd dla pojazdów jadących od strony Rogatki wyznaczony zostanie przez ul. Lipową – ul. Handlową – ul. Nowy Świat – ul. Ułańską – ul. Bankową – al. Wolności –  ul. Kazimierzowską i Most Kamienny,
 5. objazd od strony skrzyżowania ul. Śródmiejska/Fabryczna możliwy będzie przez ul. Pułaskiego – ul. Bankową – al. Wolności – ul. Kazimierzowską i Most Kamienny.

Przejazd autobusów komunikacji miejskiej KLA od strony Rogatki odbywał się będzie ulicami: ul. Harcerską – ul. Kopernika – ul. Kościuszki – ul. Chopina – ul. Wodną i ul. Parczewskiego do przystanków Plac Jana Pawła II 01 oraz Plac Jana Pawła II 03.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kolejny etap robót związanych z przebudową ul. Ogrodowej z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych uległ przesunięciu na dzień 12 stycznia

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że zaplanowany na dzień 8 stycznia br. (piątek) kolejny etap robót związanych z przebudową ul. Ogrodowej z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych uległ przesunięciu na dzień 12 stycznia br. (wtorek).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Termin wykonania robót może ulec dalszej zmianie w przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków atmosferycznych.

ul. Ogrodowa – kolejny etap robót drogowych

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 8 stycznia br. (piątek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Ogrodowej.

W tym etapie, prace prowadzone będą na odcinku od al. Wojska Polskiego do posesji Ogrodowa 22. Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ul. Ogrodowej zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Dojazd do dalszego odcinka ul. Ogrodowej możliwy będzie jak dotychczas tj. ul. Rycerską oraz ul. Sadową i ul. Szewską.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informowali mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Zmiana nazwy na Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie Uchwały nr XXXII/481/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu oraz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, z dniem 1 stycznia 2021 r. zmienia się nazwa jednostki z : „Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu” na: „Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu”. Dotychczasowy adres, numer NIP, numer Regon oraz numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.

Ponadto, wraz ze zmianą nazwy jednostki z dniem 1 stycznia 2021 r. kompetencje z zakresu realizacji zadań dot. publicznego transportu zbiorowego, transportu drogowego (wydawania licencji, zaświadczeń, zezwoleń) oraz usuwania pojazdów z drogi i umieszczania ich na parkingu strzeżonym przejmuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza.

W/w uchwała wraz ze statutem Zarządu Dróg Miejskich jest dostępna pod adresem: https://bip.kalisz.pl/uchwaly/2020_32_481.pdf