Ostatni etap w zakresie przebudowy jezdni w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 3 listopada br. (czwartek) rozpocznie się ostatni etap w zakresie przebudowy jezdni w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”, który obejmował będzie prace na odcinku ul. Dobrzecka – ul. Poznańska (prawa jezdnia, patrząc od ul. Staszica).

Na czas realizacji robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • całkowicie wyłączona zostanie z ruchu kołowego prawa jezdnia al. Wojska Polskiego na odc. ul. Staszica – ul. Poznańska. Dwukierunkowy ruch kołowy skierowany będzie na sąsiadującą lewą jezdnię,
 • zamknięte zostanie połączenie al. Wojska Polskiego z ul. Dobrzecką (po stronie objętej przebudową) z wyznaczeniem dojazdu do ul. Dobrzeckiej od strony ul. Harcerskiej,
 • w ul. Dobrzeckiej na odcinku ul. Harcerska – al. Wojska Polskiego wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów z jednoczesnym zakazem parkowania pojazdów po prawej stronie ul. Dobrzeckiej (patrząc od strony ul. Harcerskiej),
 • na wlocie al. Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ul. Poznańską (od strony ul. Dobrzeckiej) zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo w ul. Poznańską (w kierunku Szpitala). W związku z tym zostanie wyznaczony objazd do ul. Poznańskiej w kierunku Szpitala poprzez ul. Staszica, ul. Widok i ul. Harcerską,
 • na wlocie al. Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ul. Poznańską (od strony ul. Kościuszki) wydzielony zostanie pas ruchu do skrętu w prawo (w ul. Poznańską) z pozostawieniem jednego pasa ruchu do jazdy na wprost,
 • na wlocie al. Wojska Polskiego przed skrzyżowaniem z ul. Staszica (od strony ul. Polnej) wydzielony zostanie pas ruchu w prawo (w ul. Staszica) z pozostawieniem jednego pasa ruchu do jazdy na wprost,
 • zamknięty zostanie dla ruchu pieszych chodnik przylegający do prawej jezdni (objętej przebudową) – na odc. ul. Dobrzecka – ul. Poznańska.

Przystanek komunikacji miejskiej KLA usytuowany na odcinku al. Wojska Polskiego objętego przebudową ( przed skrzyżowaniem z ul. Poznańską), zostanie wyłączony z użytkowania. Na czas robót wyznaczony zostanie przystanek tymczasowy na jezdni al. Wojska Polskiego za skrzyżowaniem z ul. Poznańską (na wysokości ul. Ogrodowej).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy na skrzyżowanie typu rondo

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 4 listopada br. (piątek) w godz. 9.00 – 10.00, zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót drogowych prowadzonych w ramach zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”, rozpoczną się prace drogowe związane przebudową skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy na skrzyżowanie typu rondo.

W tym etapie robót, zakres prac obejmie przebudowę lewej strony skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Szlak Bursztynowy (patrząc od strony ul. Sportowej).

Z związku z powyższym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • wyłączony zostanie z ruchu kołowego odcinek lewej część jezdni ul. Łódzkiej (dwa pasy ruchu) na odc. ul. Prusa – w kierunku ul. Łęgowej. Ruch kołowy na wlocie ul. Łódzkiej (od strony ul. Sportowej), zostanie skierowany na prawą część jezdni, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku,
 • na wlocie ul. Łódzkiej (od strony ul. Łęgowej), wyznaczone zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu, tj. jeden pas ruchu do jazdy na wprost, drugi pas ruchu do jazdy w lewo,
 • pozostanie nadal wyłączona z ruchu pieszych i rowerzystów ścieżka pieszo – rowerowa po stronie prowadzonych robót,
 • wyłączone zostanie z ruchu pieszych i rowerzystów istniejące przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów w ul. Łódzkiej w obrębie skrzyżowania,
 • wyznaczone zostanie kolejne tymczasowe przejścia dla pieszych w ul. Łódzkiej w obrębie ul. Prusa.
 • celem ominięcia skrzyżowania objętego przebudową, wyznaczony zostanie zalecany objazd dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t przez ul. Miłą, ul. B-ci Niemojewskich i ul. Żwirki i Wigury – zarówno od strony centrum jak również od strony Winiar.

Na czas prowadzenia robót, zmianie ulegnie program sygnalizacji świetlnej, w którym regulacja ruchem odbywać się będzie odrębnie dla każdego wlotu na skrzyżowaniu. W godz. 22.00 – 5.30 sygnalizacja świetlna funkcjonować będzie w trybie pracy awaryjnej (żółte migające światła).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Organizacja ruchu w zakresie dojazdu i parkowania pojazdów na terenach przyległych do cmentarzy na terenie miasta Kalisza, w związku z dniem Wszystkich Świętych

I. Cmentarz przy ul. Poznańskiej

Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:

 • w dniu 1 listopada w godz. od 6:00 do 18:00 w ul. Poznańskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do Ronda NSZZ Solidarność przejazd pojazdów będzie możliwy w obu kierunkach wyłącznie dla autobusów KLA i samochodów TAXI. Dla pozostałych pojazdów wjazd w ul. Poznańską będzie możliwy wyłącznie od strony Al. Wojska Polskiego w kierunku Ronda NSZZ Solidarność. Powrót pojazdów od strony Cmentarza Komunalnego w kierunku Centrum będzie możliwy wyłącznie poprzez ul. Stanczukowskiego lub ul. Piłsudskiego.
 • od dnia 28 października do 2 listopada zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe na terenach trawiastych przyległych do cmentarza. Dodatkowo, jeśli pozwolą na to warunki terenowe, wyznaczony zostanie parking przy ul. Poznańskiej na działce położonej w odległości ok. 400 m od cmentarza (prawa strona jadąc od Ronda NSZZ Solidarność).
 • od dnia 28 października do 2 listopada zostanie udostępniony do parkowania betonowy plac mieszczący się po prawej stronie ul. Poznańskiej przy końcu Cmentarza Komunalnego,

W dniach 31 października i 1 listopada parkowanie będzie możliwe również na terenie parkingów przy sklepach Carrefour i Decathlon oraz na terenie kampusu Akademii Kaliskiej.

II. Cmentarz przy ul. Łódzkiej

Organizacja ruchu i parkowanie pojazdów zorganizowane zostaną następująco:

W dniach od 28 października do 2 listopada włącznie, do parkowania pojazdów udostępnione zostaną zewnętrzne (skrajne) pasy ruchu na jezdni ul. Łódzkiej na odcinku ul. Miła – ul. Rajskowska. Parkowanie pojazdów na zewnętrznych pasach ruchu wyznaczone zostanie ukośnie w stosunku do osi jezdni.

III. Cmentarz przy ul. Częstochowskiej

Organizacja ruchu i parkowania pojazdów będzie analogiczna jak w roku poprzednim.

W okresie od 28 października od godz. 6:00do 1 listopada do godz. 24.00 włącznie, od skrzyżowania z ul. Budowlanych do restauracji Aljo wprowadzony zostanie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów na chodniku.

W dniu 1 listopada parkowanie pojazdów będzie możliwe na terenie parkingu obiektu PSS „Społem” przy ul. Częstochowskiej 149 (naprzeciw Straży Pożarnej).

18 i 19 października – całkowite wyłączenie z ruchu kołowego skrzyżowania ulicy Nowy Świat z ul. Ułańska/ Legionów.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 18 i 19 października br. (wtorek i środa), nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu kołowego skrzyżowania ulicy Nowy Świat z ul. Ułańska/ Legionów.

Konieczność wyłączenia z ruchu kołowego w/w skrzyżowania jest niezbędna na czas układania bitumicznej warstwy ścieralnej na skrzyżowaniu.

Ze względu na zamknięcie omawianego skrzyżowania dla ruchu kołowego, wyznaczone zostaną następujące objazdy:

            – dojazd od strony ul. Lipowej (Handlowej) i ul. Legionów w kierunku ul. Częstochowskiej i Al. Wolności, wyznaczony zostanie przez ulice: Handlową – Skalmierzycką – Nowy Świat – Rondo Ptolemeusza i ul. Częstochowską,

            – dojazd od strony Al. Wolności w kierunku ul. Legionów, wyznaczony zostanie przez ulice: Częstochowską – Rondo Ptolemeusza – Nowy Świat – Skalmierzycką i ul. Handlową,

            – dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia od strony ul. Bankowej, odbywał się będzie tak jak obecnie tj. przez ul. Czaczkowską (Zacisze) do ul. Nowy Świat,

            – dojazd do Akademii Kaliskiej i Hotelu Calisia od strony Rogatki i ul. Lipowej, odbywał się będzie tak jak dotychczas tj. przez ul. Handlową – ul. Rzemieślniczą do ul. Nowy Świat.

O ewentualnych kolejnych zmianach w organizacji ruchu, będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – 18 października br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – zakres prac

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w uzgodnieniu z wykonawcą robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym zaplanowane na dzień 18 października br. (wtorek) prace będą prowadzone na skróconym odcinku ww. ulicy.

Prace prowadzone będą na lewej części jezdni ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (patrząc od strony ul. Aliny Szapocznikow) na odcinku od ul. Granicznej do drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 17.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu – 18 października br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 18 października br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Prace prowadzone będą na lewej części jezdni ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (patrząc od strony ul. Al. Szapocznikow) na odcinku od ul. Aliny Szapocznikow do drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 17.

Na czas prowadzenia robót, obowiązywać będzie następująca tymczasowa organizacja ruchu:

 1. wprowadzony w ramach I etapu jeden kierunek ruchu na ul. Pr. St. Wyszyńskiego (na odc. od drogi przebiegającej przy Kościele w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi), zostanie wydłużony do ul. Aliny Szapocznikow,
 • utrzymany zostanie dojazd do Przychodni lekarskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a poprzez zjazd pomiędzy Przychodnią a blokiem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, z wyjazdem poprzez parking usytuowany w szczycie przychodni do zjazdu przy bloku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1,
 • wyjazd z drogi mieszczącej się przy blokach mieszkalnych Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 21,33, 29 i 37 będzie możliwy tylko w lewo, a od strony Hali Arena możliwy będzie wyłącznie w prawo w kierunku Kościoła,
 • zostanie wprowadzony zakaz wjazdu z ul. Granicznej na skrzyżowanie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. St. Wojciechowskiego ,

Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul. Pr. St. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Aliny Szapocznikow do drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 17, zostaną wyznaczone następujące objazdy:

 • od strony Ronda Dobrzec przez ul. Dobrzecką i ul. Al. Szapocznikow,
 • od strony Ronda Westerplatte oraz ul. Inwestorskiej, poprzez Al. Wojska Polskiego, ul. Marii Curie Skłodowskiej, ul. Armii Krajowej i ul. St. Wojciechowskiego.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 12 października br. (środa) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych w ramach zadania pn. „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki”.

Zakres prac obejmie przebudowę chodnika w ciągu al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Ogrodową – strona prawa (patrząc od strony ul. Kościuszki) i polegał będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów, wykonaniu nowej nawierzchni chodnika, przebudowie uzbrojenia technicznego oraz wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej.

Z związku z powyższym ruch kołowy na przebudowanym odcinku al. Wojska Polskiego odbywał się będzie jednym pasem ruchu a ruch pieszy, skierowany zostanie na drugą stronę ulicy.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu drogowym – od 4. października kolejny etap remontu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 4 października br. (wtorek) rozpocznie się kolejny etap robót związanych z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

W stosunku do obecnie prowadzonego remontu ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego w ramach I etapu, zakres prac rozszerzony zostanie o kolejny odcinek ulicy tj. od drogi przebiegającej przy Kościele do drogi przebiegającej przy Ryneczku, wraz z kontynuacją prac w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi.

Podobnie jak w I etapie, prace prowadzone będą na lewej części jezdni ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – patrząc od strony drogi przebiegającej przy Kościele w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi. Ponadto, zakres prac obejmie także przebudowę sieci uzbrojenia technicznego na skrzyżowaniu ul. Pr. St. Wyszyńskiego z drogą przebiegającą przy Kościele, które to skrzyżowania w kolejnych etapach robót ulegnie przebudowie na rondo.

Na czas prowadzenia robót, obowiązywać będzie następująca tymczasowa organizacja ruchu:

 1. wprowadzony w ramach I etapu jeden kierunek ruchu na ul. Pr. St. Wyszyńskiego (na odc. od drogi przebiegającej przy Ryneczku w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi), zostanie rozszerzony do drogi przebiegającej przy Kościele,
 2. utrzymany zostanie dojazd do Przychodni lekarskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a poprzez zjazd pomiędzy Przychodnią a blokiem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, z wyjazdem poprzez parking usytuowany w szczycie przychodni do zjazdu przy bloku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1,

Ze względu na rozszerzenie jednego kierunku ruchu na ul. Pr. St. Wyszyńskiego o odcinek pomiędzy drogą przebiegającą przy Kościele a drogą przeżegającą przy Ryneczku, dojazd do ul. Pr. St. Wyszyńskiego zostanie wyznaczony poprzez drogę przebiegającą przy Kościele.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

XLI Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z organizowanym w dniu 2 października br. XLI Międzynarodowym Biegiem Ulicznym Ptolemeusza wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu i parkowaniu pojazdów:
I. w dniach 29 września do 3 października

 • na ul. Teatralnej obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów od 29 września (czwartek) od godz. 6:00 do 3 października (poniedziałek) do godz. 12:00,

II. w dniu 2 października (niedziela)

1) na pl. Bogusławskiego obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów od godz. 6:00 do godz. 15:00,

2) w al. Wolności (odc. od Sądu Rejonowego do ul. Bankowej) i ul. Częstochowskiej (odc. od ul. Teatralnej do Ronda Ptolemeusza) obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w godz. od 6:00 do 15:00,

3) w ul. Górnośląskiej (odc. od ul. Podmiejskiej do Rogatki – prawa strona jadąc od ul. Podmiejskiej), ul. Śródmiejskiej (odc. od Rogatki do ul. Narutowicza), ul. Narutowicza, ul. Babinej, pl. Kilińskiego (odc. od ul. 3-go Maja do ul. Babinej) obowiązywał będzie całkowity zakaz parkowania pojazdów w godz. od 10:00 do 15:00 po stronie trasy biegu głównego,

4) w godz. od 6:00 do 15:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ulic:

 • Plac Bogusławskiego,
 • ul. Śródmiejska na odc. od ul. Fabrycznej do Mostu Kamiennego,
 • al. Wolności na odc. od Śródmiejskiej do ul. Bankowej,
 • ul. Bankowa na odc. od Wału Piastowskiego do al. Wolności,
 • ul. Częstochowskiej na odc. od ul Bankowej do Ronda Ptolemeusza,

5) w godz. od 11:30 do ok. 14:00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego trasy biegu głównego. Decyzję o faktycznym zamknięciu trasy biegu podejmie Policja.
Ulice objęte wyłączeniem z ruchu kołowego to:

 • aleja Wolności,
 • Plac Bogusławskiego,
 • Częstochowska (na odc. od ul. Bankowej do Ronda Ptolemeusza),
 • Szlak Bursztynowy (odcinek od Ronda Ptolemeusza do ul. Dworcowej),
 • ul. Dworcowa (odc. Szlak Bursztynowy do ul. Miast Partnerskich),
 • ul. Miast Partnerskich (odc. od ul. Dworcowej do ul. Podmiejskiej),
 • ul. Podmiejska (odc. od ul. Miast Partnerskich do ul. Górnośląskiej),
 • ul. Górnośląska na całej długości – dwa pasy ruchu w kierunku Rogatki, (dopuszczony będzie ruch pojazdów od strony Rogatki w kierunku ul. Podmiejskiej – jednym, skrajnym pasem ruchu),
 • ul. Śródmiejska (odc. od Rogatki do ul. Narutowicza),
 • ul. Narutowicza,
 • ul. Wodna (odc. od ul. Parczewskiego do ul. Babinej),
 • ul. Babina (odc. od ul. Wodnej do pl. Kilińskiego),
 • pl. Kilińskiego (odc. od ul. Babina do ul. 3-go Maja – jezdnia po stronie ul. 3 Maja),
 • ul. Warszawska (odc. od pl. Kilińskiego do ul. Łódzkiej),
 • ul. Łódzka (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szlak Bursztynowy) – prawy pas ruchu. Dopuszczony będzie ruch pojazdów: dwoma pasami ruchu dla jadących od strony ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Warszawskiej oraz jednym pasem ruchu (wewnętrznym) dla jadących od strony ul. Warszawskiej w kierunku ul. Szlak Bursztynowy,
 • ul. Szlak Bursztynowy (odc. od ul. Łódzkiej do Ronda Ptolemeusza),
 • ul. Częstochowska (odc. od Ronda Ptolemeusza do Pl. Bogusławskiego).

Bieg główny odbędzie się po następującej trasie – 1 pętla:

Pl. Bogusławskiego (start) – ul. Częstochowska – Rondo Ptolemeusza – ul. Szlak Bursztynowy – ul. Dworcowa – ul. Miast Partnerskich – ul. Podmiejska – ul. Górnośląska – ul. Śródmiejska – ul. Narutowicza – ul. Wodna – ul. Babina – pl. Kilińskiego – ul. Warszawska – ul. Łódzka – ul. Szlak Bursztynowy – ul. Częstochowska – pl. Bogusławskiego (meta).

W trakcie biegu głównego na trasie biegu ruch pojazdów będzie mógł odbywać się wyłącznie poprzecznie i będzie regulowany przez Policję (z wyjątkiem ul. Górnośląskiej i ul. Łódzkiej jak opisano powyżej). Otwarcie zamkniętych odcinków ulic będzie następowało bezpośrednio po przebiegnięciu ostatniego zawodnika przez Policję.

6) Na czas zamknięcia odcinka al. Wolności, ul. Częstochowskiej oraz ul. Szlak Bursztynowy ruch pojazdów będzie się odbywał następująco:

 • pojazdy przemieszczające się ul. Częstochowską (od strony ul. Budowlanych) w kierunku Ronda Ptolemeusza będą mogły jechać wyłącznie w ul. Kordeckiego,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Łódzką (od strony m. Opatówek), na skrzyżowaniu z ul. Szlak Bursztynowy będą mogły jechać wyłącznie w kierunku ul. Warszawskiej,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Łódzką (od strony ul. Warszawskiej), na skrzyżowaniu z ul. Szlak Bursztynowy będą mogły jechać wyłącznie w kierunku m. Opatówek,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Szlak Bursztynowy (od strony ul. Górnośląskiej) będą mogły dojechać wyłącznie do Ronda Ptolemeusza, a następnie w ul. Częstochowska w kierunku ul. Budowlanych,
 • pojazdy przemieszczające się ul. Dworcową (od strony ul. Obozowej) będą mogły jechać wyłącznie w prawo w ul. Szlak Bursztynowy w kierunku ul. Polnej (do czasu przebiegnięcia ostatniego zawodnika),
 • pojazdy przemieszczające się ul. Sukienniczą (od strony pl. św. Józefa) będą mogły jechać wyłącznie w prawo w ul. Kazimierzowską.

Roboty drogowe związane z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 19 września br. (poniedziałek) rozpoczną się roboty drogowe związane z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

W I etapie robót, prace prowadzone będą na lewej części jezdni ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, na odcinku pomiędzy drogą przebiegającą przy targowisku a Rondem Honorowych Dawców Krwi. Na czas robót, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. Na ww. odcinku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wprowadzony zostanie jeden kierunek ruch (od strony drogi przebiegającej przy targowisku w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi),
 2. Dojazd do Przychodni lekarskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a możliwy będzie poprzez zjazd pomiędzy Przychodnią a blokiem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, z wyjazdem poprzez parking usytuowany w szczycie przychodni do zjazdu przy bloku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1,
 3. Wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na wyznaczonych miejscach postojowych na wysokości ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1 (od strony remontowanego odcinka ulicy),
 4. Zamknięty zostanie bezpośredni zjazd z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego na parking przy bloku nr 11a. Obsługa komunikacyjna tego parkingu możliwa będzie wyłącznie od strony drogi przebiegającej pomiędzy blokami nr 13 a 11.

Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na remontowanym odcinku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, wyznaczone zostaną następujące objazdy:

 • od strony Ronda Honorowych Dawców Krwi przez ul. Podmiejską, Rondo Westerplatte, Al. Wojska Polskiego i drogę przebiegającą przy targowisku,
 • od strony Ronda Westerplatte przez Al. Wojska Polskiego i drogę przebiegającą przy targowisku,
 • od strony Ostrowa Wlkp. przez drogę przebiegającą przy targowisku.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.