Wymagane dokumenty

Uprawnienia do zwolnień w opłatach za przejazdy w autobusach Kaliskich Linii Autobusowych

 

Przejazdy bezpłatne (100%)
Osoby uprawnione Wymagane dokumenty
1 Posłowie i senatorowie – ustawowo legitymacja poselska lub senatorska
2 Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych zaliczanych do I gr. inwalidzkiej – ustawowo książeczka inwalidy wojennego (wojskowego), lub legitymacja osoby represjonowanej, wystawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
3 Osoby, które ukończyły 70 lat dokumenty potwierdzające wiek i tożsamość
4 Dzieci w wieku do 4 lat dokument potwierdzający wiek dziecka
5 Dzieci niepełnosprawne do rozpoczęcia nauki w szkole oraz towarzyszący im opiekun ·      legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego

·      legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia wydana na podstawie ustawy o rehabilitacji

·      orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający o niepełnosprawności

6 Dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkołach,  oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych oraz towarzyszący im opiekun ·      legitymacja szkolna dla dziecka niepełnosprawnego

·      legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia wydana na podstawie ustawy o rehabilitacji wraz z innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

7 Osoby niepełnosprawne uczęszczające do środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej oraz towarzyszący im opiekun zaświadczenie o uczęszczaniu do środowiskowego domu samopomocy lub warsztatów terapii zajęciowej, wydane na dany rok kalendarzowy, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej
8 Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im opiekun ·      legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym wydana na podstawie ustawy o rehabilitacji z wpisem potwierdzającym znaczny stopień niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I gr. inwalidów wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi SWiA albo Szefowi ABW lub Szefowi AW stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      zaświadczenie ZUS o zaliczeniu wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      zaświadczenie KRUS o zaliczeniu wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      legitymacja emeryta-rencisty wojskowego I grupy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

·      legitymacja emeryta-rencisty policyjnego I grupy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

9 Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność spowodowana jest chorobami wzroku legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana na podstawie ustawy o rehabilitacji z wpisem potwierdzającym umiarkowany stopień niepełnosprawności i symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O
10 Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i ośrodków opiekuńczych w dni nauki szkolnej na trasie dom – szkoła, ośrodek opiekuńczy – szkoła dokumenty osoby niepełnosprawnej
11 Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi ·      legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia” wydanej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz.U. 2017 poz. 1742 z późn. zm.) wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość osoby uprawnionej tj. dokumentem ze zdjęciem,

·      zaświadczenie wydane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub inną jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi potwierdzające, że osoba oddała co najmniej 15 litrów (kobiety) lub 18 litrów (mężczyźni) krwi wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej tj. dokumentem ze zdjęciem

12 Osoby świadczące pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989r. decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
13  Osoby nie wykonujące pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
14 emeryci i renciści posiadający Kaliską Kartę Mieszkańca Kaliska Karta Mieszkańca zarejestrowana przez kasownik w autobusie
15 dzieci w wieku od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole, posiadające Kaliską Kartę Mieszkańca Kaliska Karta Mieszkańca zarejestrowana przez kasownik w autobusie
16 dzieci i młodzież ucząca się w szkołach do 24 roku życia posiadająca Kaliską Kartę Mieszkańca Kaliska Karta Mieszkańca zarejestrowana przez kasownik w autobusie
17 studenci studiów dziennych do ukończenia 26 roku życia posiadający Kaliską Kartę Mieszkańca Kaliska Karta Mieszkańca zarejestrowana przez kasownik w autobusie

 

Uwaga: opiekun towarzyszący w podróży osobie niepełnosprawnej musi mieć ukończone 13 lat.

Uprawnienia do ulg w opłatach za przejazdy w autobusach Kaliskich Linii Autobusowych

Przejazdy ulgowe (50%)
Osoby uprawnione Wymagane dokumenty
1 Studenci szkół wyższych – ustawowo ·      legitymacja studencka

·      legitymacja słuchacza kolegium

2 Uczniowie i studenci będący obywatelami RP, a uczący się w zagranicznych szkołach i uczelniach wyższych do ukończenia 26 roku życia międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) wraz z dowodem osobistym lub paszportem potwierdzającym obywatelstwo
3 Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami – ustawowo legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
4 Dzieci od ukończenia 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole dokument potwierdzający wiek dziecka
5 Dzieci i młodzież ucząca się do 24 roku życia legitymacja szkolna
6 Emeryci i renciści legitymacja emeryta – rencisty  wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość osoby uprawnionej tj. dokumentem ze zdjęciem
7 „Kalisz Rodzina 3+” (rodzice lub opiekunowie prawni) Karta „Kalisz Rodzina 3+”, oraz dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby uprawnionej. Pasażer posiadający kartę KLA Sp. z o. o. w autobusie nie ma obowiązku okazywać dokumentu stwierdzającego tożsamość lub karty „Kalisz Rodzina 3+”

Uwaga: Uprawnieni winni posiadać i okazywać w czasie kontroli dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości (dokument ze zdjęciem).