Usuwanie pojazdów

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji usuwa (odholowuje) pojazdy tylko na podstawie dyspozycji wydanych przez uprawnione do tego podmioty tj. Straż Miejską, Policję lub osoby dowodzące akcją ratowniczą. Pojazdy są usuwane na podstawie art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym dalej zwaną ustawą.

Gdzie uzyskać informacje o odholowaniu pojazdu?

W przypadku podejrzenia, iż Państwa pojazd został usunięty z drogi należy skontaktować się z:

 1. Policją pod nr. tel. 62 765 59 00 (całodobowo)
 2. Strażą Miejską w Kaliszu pod nr tel. 62 765 44 57 (w godzinach od 8:00 do 16:00) lub 62 764 69 00 (całodobowo)
 1. Pojazdy usunięte w trybie art. 130a

Właściciel usuniętego pojazdu na podstawie art. 130a ustawy, powiadamiany jest przez podmiot wydający dyspozycję usunięcia. W przypadku otrzymania takiego zawiadomienia, u którego podstaw leży art. 130a ust. 1, należy zgłosić się do jednostki, która wydała dyspozycję usunięcia (Straż Miejska, Komisariat Policji) po zezwolenie na odbiór pojazdu, jeżeli jest ono wymagane.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu. Na wysokość opłaty składa się należność za holowanie oraz za czas przechowywania pojazdu na parkingu

Uiszczenia opłaty można dokonać:

 • przelewem na rachunek bankowy nr 04 1020 2212 0000 5702 0387 6125, w tytule przelewu należy wpisać: opłata za usunięty pojazd wraz z podaniem marki pojazdu i numeru rejestracyjnego lub wskazaniem sygnatury sprawy MZDiK

Poniższe stawki są ustalane uchwałą Rady Miasta Kalisza.

Rodzaj pojazdu Stawki kwotowe opłat za usunięcie, w zł brutto Stawki kwotowe opłat za przechowywanie, w zł brutto (za każdą dobę przechowywania)
rower lub motorower 100,00 5,00
Motocykl 200,00 5,00
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 350,00 10,00
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 550,00 20,00
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 750,00 30,00
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1 100,00 30,00
pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1 562,00 204,00

Informacje o aktualnej wysokości należnej kwoty można również uzyskać w siedzibie MZDiK przy ul. Dworcowej 1 pok. 0.08 (budynek dworca PKP – wejście od szczytu), w siedzibie parkingu na który pojazd został odholowany oraz pod następującymi numerami telefonu:

 1. Parking dla pojazdów odholowanych – tel. 791-753-329, 883-998-666
 2. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – tel. 723 183 001 (w godzinach 8:00-15:00)

Wydanie pojazdu z parkingu zgodnie z art. 130a ust. 5 i 7 ustawy następuje tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu uiszczenia całkowitej kwoty opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu.

Odbiór pojazdu z parkingu

Adresy parkingów strzeżonych przeznaczonych do umieszczania pojazdów usuniętych z dróg Miasta Kalisza:

 1. Niedźwiady 60 – gmina Żelazków
 2. ul. Sulisławicka 3 w Kaliszu

Informacje na temat miejsca przechowywania usuniętego pojazdu można uzyskać pod następującym numerami telefonu:

 1. Parking dla pojazdów odholowanych – tel. 791-753-329, 883-998-666 (całą dobę)
 2. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – tel. 723 183 001 (w godzinach 8:00-15:00)

Właściciel po wpłacie należnej kwoty celem odebrania pojazdu udaje się na parking dla pojazdów odholowanych i okazuje:

 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość właściciela lub osoby uprawnionej do odbioru pojazdu,
 • zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu — w przypadku pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 ustawy,
 • dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) lub pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe
 • dowód uiszczenia opłaty za usunięcie z drogi i przechowanie pojazdu.

Skutki nieodebrania pojazdu

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, że Prezydent Miasta Kalisza wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Po orzeczeniu przez Sąd o przejściu własności pojazdu, w drodze decyzji administracyjnej zostaną wyliczone koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od dnia wydania dyspozycji jego usunięcia do dnia zakończenia postępowania, które to obciążają dotychczasowego właściciela, współwłaścicieli bądź osoby dysponujące pojazdem na podstawie innego niż własności tytułu prawnego.

Odstąpienie od usunięcia pojazdu

W sytuacji, gdy w trakcie procedury usuwania pojazdu na miejscu interwencji zjawi się osoba kierująca pojazdem, możliwe jest odstąpienie od dalszych czynności związanych z holowaniem.

Zgodnie z przepisami, jeżeli powstały już koszty związane z wyjazdem holownika, użytkownik pojazdu, solidarnie z właścicielem/właścicielami pojazdu, będzie zobowiązany do ich zapłaty. Koszty zostaną ustalone przez Prezydenta Miasta Kalisza (w imieniu, którego działa dyrektor MZDiK) w drodze decyzji administracyjnej, a ich wysokość jest określana w uchwale Rady Miasta Kalisza.  

Rodzaj pojazdu Stawki kwotowe opłat za odstąpienie od usunięcia, w zł brutto
rower lub motorower 50,00
motocykl 100,00
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 150,00
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 200,00
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 300,00
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 300,00
pojazd przewożący materiały niebezpieczne 500,00
 1. Pojazdy usunięte w trybie art. 50a

Pojazd może zostać usunięty z drogi zgodnie z art. 50a ustawy, jeśli jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany. Dyspozycje jego usunięcia wydają do tego uprawnione podmioty – Straż Miejska lub Policja.

Właściciel pojazdu usuniętego na podstawie art. 50a ustawy jest powiadamiany pisemnie przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji o usunięciu pojazdu z drogi.

UWAGA!!!

Do pojazdów usuwanych na podstawie art. 50a ustawy nie mają zastosowania stawki podane w Uchwale Rady Miasta Kalisza

Mając na uwadze powyższe, informacje o aktualnej wysokości kwoty za usunięcie pojazdu można uzyskać w siedzibie MZDiK przy ul. Dworcowej 1 pok. 0.08 (budynek dworca PKP – wejście od szczytu), w siedzibie parkingu na który pojazd został z holowany oraz pod następującymi numerami telefonu:

 1. Parking dla pojazdów odholowanych – tel. 791-753-329, 883-998-666 (całą dobę)
 2. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – tel. 723 183 001 (w godzinach 8:00-15:00)

Uiszczenia opłaty można dokonać:

 • przelewem na rachunek bankowy nr 04 1020 2212 0000 5702 0387 6125, w tytule przelewu należy wpisać: opłata za usunięty pojazd wraz z podaniem marki pojazdu i numeru rejestracyjnego lub wskazaniem sygnatury sprawy MZDiK

Odbiór pojazdu z parkingu

Adresy parkingów strzeżonych przeznaczonych do umieszczania pojazdów usuniętych z dróg Miasta Kalisza:

 1. Niedźwiady 60 – gmina Żelazków
 2. ul. Sulisławicka 3 w Kaliszu

Informacje na temat miejsca przechowywania usuniętego pojazdu można uzyskać pod następującym numerami telefonu:

 1. Parking dla pojazdów odholowanych – tel. 791-753-329, 883-998-666
 2. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji – tel. 723 183 001 (w godzinach 8:00-15:00)

Właściciel po wpłacie należnej kwoty celem odebrania pojazdu udaje się na parking dla pojazdów odholowanych i okazuje:

 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość właściciela lub osoby uprawnionej do odbioru pojazdu,
 • dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) lub pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe
 • dowód uiszczenia opłaty za usunięcie z drogi.

Skutki nieodebrania pojazdu

Pojazd nieodebrany w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia zostaje uznany za porzucony z zamiarem wyzbycia. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Kosztami usunięcia pojazdu określonymi w powiadomieniu/wezwaniu obciąża się każdorazowo właściciela pojazdu. W przypadku ich nieuiszczenia są one dochodzone na drodze postępowania cywilnego.

Odwołania

 1. Zastrzeżenia dotyczące zasadności usunięcia pojazdu powinny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały – Straży Miejskiej lub Policji.

Straż Miejska w Kaliszu

ul. Krótka 5-7

62-800 Kalisz

tel. 62 765 44 57 (w godzinach od 8:00 do 16:00)

Komenda Miejska Policji

ul. Jasna 1-3

62-800 Kalisz

tel. 62 7655900 (całodobowo)

 • Zastrzeżenia dotyczące należności finansowych związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów należy kierować do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji:
 • Mailowo na adres sekretariat@zdm.kalisz.pl (korespondencja mailowa powinna zawierać: imię i nazwisko nadawcy oraz jego dokładny adres. Mail nie może zawierać żadnych treści obraźliwych, wulgarnych, zniesławiających, itp., a jego forma, brzmienie i treść winna mieścić się w ogólnie przyjętych zasadach kultury i dobrego wychowania, a także wyraźnie wskazywać podnoszone kwestie/zarzuty). Maile anonimowe oraz niespełniające któregokolwiek z powyższych warunków pozostaną bez odpowiedzi.
 • Telefonicznie pod nr tel. 723 183 001 (w godzinach 8-15).
 • Pisemnie na adres:

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

ul. Złota 43

62-800 Kalisz.

Czynność usuwania pojazdów (na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) na terenie miasta Kalisza realizowana jest przez przedsiębiorcę P.H.U. PATROL Jakub Jabłoński, ul. Braci Niemojowskich 43A, 62-800 Kalisz.

Podstawa Prawna

Art. 50a. 1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.

2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

Art. 130a. 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
  1. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c (niebędącym państwem członkowskim);
  1. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
  1. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 (kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową; kierującego pojazdem należącym do placówki, o której mowa w ust. 3a pkt 3(zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się), przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.;
  1. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2. (przejazd po drodze publicznej przez pojazd nienormatywny bez zezwolenia wykonywany przez zagraniczny podmiot mający siedzibę w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową o wzajemnej egzekucji kar pieniężnych).

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku, gdy:

 1. kierowała nim osoba:
  1. znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  1. nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
 2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2a. Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1–2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust. 10i stosuje się odpowiednio.

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

 1. policjant – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;
 2. strażnik gminny (miejski) w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,4 i 5;
 3. osoba dowodząca akcją ratowniczą – w sytuacji, o której mowa w ust. 3.

5c. Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1–2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

7. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 5c, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, również dowodu uiszczenia kaucji.

10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu (…).

10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, (…)

10i. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h