Kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Śródmiejskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 7 kwietnia br. (środa) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do Mostu Kamiennego.

Pracami objęty zostanie dalszy odcinek ul. Śródmiejskiej od ul. Pułaskiego do ul. Mostowej. Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ul. Śródmiejskiej zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Prace obejmą wbudowanie w jezdnię ul. Śródmiejskiej separatora wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę ścieżki pieszo–rowerowej, przebudowę miejsc postojowych w ul. Wał Staromiejski oraz wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni oraz zatoki autobusowej. Ruch pieszych będzie utrzymany, ale odbywał się będzie naprzemiennie – raz jedną, a następnie drugą stroną ulicy.

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

 1. wyłączony zostanie z użytkowania przystanek autobusowy Śródmiejska Złoty Róg 02,
 2. dojazd do ul. Mostowej i al. Wolności (od strony Złotego Rogu) możliwy będzie przez ul. Kazimierzowską i Most Kamienny, na którym zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu pojazdów,
 3. dla pojazdów jadących od strony Rogatki, wyznaczony zostanie dojazd do ul. Mostowej i al. Wolności (od strony Złotego Rogu) przez ul. Lipową – ul. Handlową – ul. Nowy Świat – ul. Ułańską – ul. Bankową – al. Wolności –ul. Kazimierzowską i Most Kamienny,
 4. dla pojazdów jadących od strony skrzyżowania ul. Fabryczna/Śródmiejska wyznaczony zostanie dojazd do ul. Mostowej i al. Wolności (od strony Złotego Rogu) przez ul. Pułaskiego – ul. Bankową – al. Wolności – ul. Kazimierzowską i Most Kamienny.
 5. na skrzyżowaniu ul. Sukiennicza/Kazimierzowska sygnalizacja świetlna zostanie przełączona na tryb awaryjny i dopuszczony zostanie skręt w lewo w ul. Kazimierzowską (od strony al. Wolności),

Przejazd autobusów komunikacji miejskiej KLA od strony Rogatki odbywał się będzie ulicami: ul. Harcerską – ul. Kopernika – ul. Kościuszki – ul. Chopina – ul. Wodną i ul. Parczewskiego do przystanków Plac Jana Pawła II 01 oraz Plac Jana Pawła II 03.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Od dnia 26 marca zamknięte zostanie połączenie ul. Bolesława Chrobrego z ul. Częstochowską.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi w ul. Częstochowskiej robotami drogowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta”, od dnia 26 marca (piątek) na okres około tygodnia zamknięte zostanie połączenie ul. Bolesława Chrobrego z ul. Częstochowską. W związku z powyższym w tym okresie wjazd na teren Starego Miasta oraz wyjazd możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Szlak Bursztynowy (przez ul. Mieczysława Starego).

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Przebudowa ul. Ogrodowej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 24 marca (środa) w ramach przebudowy ul. Ogrodowej prowadzone będą prace związane z ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Szewską (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego.

Realizacja robót przewidziana jest w godzinach od 10:00 do 15:00. Prace prowadzone będą przy całkowitym wyłączeniu z ruchu kołowego ww. odcinka ul. Ogrodowej.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Zamkowej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 18 marca br. (czwartek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Zamkowej w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

W tym etapie robót prace prowadzone będą na skrzyżowaniu ul. Grodzkiej z ul. Zamkową i nie będzie możliwości skrętu z ul. Zamkowej w ul. Grodzką. Dojazd do ul. Grodzkiej będzie możliwy wyłącznie od strony skrzyżowania z ul. A. Chodyńskiego. Na czas robót w ul. Grodzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Chodyńskiego do I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do posesji przy ul. Grodzkiej. W związku z powyższym na ww. odcinku ul. Grodzkiej obowiązywał będzie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów. Całość robót w tym etapie prowadzona będzie przy utrzymaniu ruchu kołowego w ul. Zamkowej.

W ul. Kanonickiej (odc. Grodzka/Zamkowa), ul. Główny Rynek oraz na pozostałym odcinku ul. Zamkowej zostanie przywrócona pierwotna organizacja ruchu.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Śródmiejskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 18 marca br. (czwartek) rozpocznie się kolejny etap robót drogowych związanych z przebudową ul. Śródmiejskiej w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

W tym etapie prace prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania ul. Franciszkańskiej do skrzyżowania z ul. Złotą. Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ul. Śródmiejskiej zostanie wyłączony z ruchu kołowego – włącznie ze skrzyżowaniem ul. Franciszkańska/Śródmiejska. Prace obejmą również przebudowę chodników, które będą realizowane po kolei – najpierw po lewej, a następnie po prawej stronie ul. Śródmiejskiej (patrząc od Mostu Kamiennego).

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

 1. w ul. Złotej na odc. pomiędzy skrzyżowaniem ul. Targowa/Grodzka a skrzyżowaniem ul. Śródmiejska/Główny Rynek zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie od strony skrzyżowania ul. Targowa/Grodzka, jednakże roboty na skrzyżowaniu ul. Złota/Główny Rynek będą prowadzone w sposób umożliwiający wyjazd z ul. Główny Rynek w ul. Złotą;
 2. ul. Franciszkańska na odc. pomiędzy ul. Targową a ul. Śródmiejską będzie ulicą bez przejazdu tzw. „ślepą”. Ruch pojazdów będzie możliwy wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie od strony ul. Targowej;
 3. ul. Franciszkańska na odc. pomiędzy ul. św. Stanisława a ul. Śródmiejską będzie ulicą bez przejazdu tzw. „ślepą”. Ruch pojazdów będzie możliwy wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie od strony ul. św. Stanisława;
 4. ul. Śródmiejska na odc. pomiędzy ul. Narutowicza a ul. Franciszkańską będzie ulicą bez przejazdu tzw. „ślepą”. Ruch pojazdów będzie możliwy wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji. Wjazd i wyjazd będzie możliwy wyłącznie od strony skrzyżowania ul. Narutowicza/św. Stanisława;

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Prace poprawkowe związane z wymianą uszkodzonego włazu kanalizacji deszczowej w ul. Łódzkiej

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniu 13 marca br. (sobota) w godz. 07.00 – 11.00 prowadzone będą prace poprawkowe (w ramach gwarancji udzielonej przez Wykonawcę) związane z wymianą uszkodzonego włazu kanalizacji deszczowej w ul. Łódzkiej w obrębie skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury.

Z uwagi na usytuowanie studni w jezdni, na czas prowadzenia robót wyłączony zostanie z ruchu kołowego zewnętrzny pas ruchu na ul. Łódzkiej na wysokości skrzyżowania (w kierunku ul. Warszawskiej). Jednocześnie na wlocie ul. Żwirki i Wigury w ul. Łódzką wprowadzony zostanie zakaz skrętu w prawo.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Zmiana wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 315), od dnia 13 marca 2021 r. obowiązywały będą następujące opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I, II i V:

 1. w kategorii I – 100 zł;
 2. w kategorii II:
  1. 200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
  2. 400 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  3. 1200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
  4. 2000 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
 3. w kategorii V:
  1. 500 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
  2. b) 1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

22 lutego nastąpi rozpoczęcie robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta”

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że z dniem 22 lutego br. nastąpi rozpoczęcie robót w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do gr. Miasta” – obejmujące I etap zadania w zakresie przebudowy ul. Nowy Świat oraz ul. Częstochowskiej na odc. od Ronda Ptolemeusza do ul. Kubusia Puchatka. Realizacja robót będzie podzielona na etapy, celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym.

Zakres prac obejmie między innymi przebudowę konstrukcji jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę sieci uzbrojenia technicznego oraz wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej.

W pierwszym etapie robót, prace prowadzone będą na Rondzie Ptolemeusza oraz na ul. Częstochowskiej na odcinku od Ronda Ptolemeusza do posesji Częstochowska 91a i obejmować będą roboty na prawej części ulicy Częstochowskiej (patrząc od Ronda Ptolemeusza w kierunku ul. Budowlanych), z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości min. 2,75 m.

Na czas prowadzenia robót, w ul. Częstochowskiej na odcinku od posesji Częstochowska 91a do Ronda Ptolemeusza wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (w kierunku Ronda Ptolemeusza). Ponadto wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. wyznaczony zostanie objazd (dla pojazdów jadących od strony Ronda Ptolemeusza w kierunku ul. Ks. Jolanty i do Grabowa) przez Szlak Bursztynowy, ul. Polną i ul. Budowlanych – do ul. Częstochowskiej,
 2. wyłączone zostaną z użytku przystanki autobusowe w ul. Kordeckiego oraz Częstochowska Rypinek i Częstochowska Szpital (strona prawa),
 3. na skrzyżowaniu ul. Częstochowska – Budowlanych sygnalizacja świetlna zostanie przełączona w tryb awaryjny (światła żółte pulsujące),
 4. zamknięte zostanie połączenie ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską,
 5. na Rondzie Ptolemeusza jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa ruchu,
 6. na wyjeździe z ul. B. Chrobrego w ul. Częstochowską wprowadzony zostanie nakaz jazdy w prawo – w kierunku Ronda Ptolemeusza,

Przejazd autobusów komunikacji miejskiej KLA od strony Ronda Ptolemeusza odbywał się będzie ulicami: Szlak Bursztynowy, Polną i Budowlanych. Tymczasowy przystanek KLA dla pasażerów z ul. Kordeckiego zostanie wyznaczony w ul. Szlak Bursztynowy na wysokości Parku Przyjaźni

Czas realizacji robót w pierwszym etapie robót – ok. 3 m-ce.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

W przypadku znacznego pogorszenia się warunków atmosferycznych w stosunku do prognozowanych, zastrzega się możliwość zmiany terminu rozpoczęcia robót.

Odwołania rozpoczęcie robót drogowych w ul. Rajskowskiej.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż z uwagi na utrzymywanie się niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają zachowanie odpowiednich reżimów technologicznych planowanych robót, wstrzymane zostaje do odwołania rozpoczęcie robót drogowych w ul. Rajskowskiej.

O ponownym terminie rozpoczęcia robót będziemy informowali na bieżąco.